Tiết Dương

7.1K 189 20


"Chết rồi càng tốt! Chết rồi mới nghe lời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Chết rồi càng tốt! Chết rồi mới nghe lời."

Tiết Dương – 薛洋

Tự: Thành Mỹ – 成美 (Vì Tiết Dương không có trưởng bối, nên khi trở thành khách khanh ở Kim Thị đã được Kim Quang Dao đặt cho tự này, có ý quân tử giúp người đạt thành nguyện vọng)

Chiều cao: 180cm

Bội kiếm: Giáng Tai

Tướng mạo anh tuấn, có một cặp răng nanh, trên mặt luôn luôn tươi cười, nhưng tính cách âm hiểm lại tàn nhẫn, thủ đoạn cực kỳ độc ác. Là lưu manh nổi tiếng gần xa vùng Lịch Dương, sau thành khách khanh ở Kim thị, có năng lực phục hồi lại Âm Hổ Phù đã bị mất một nửa, nên được Kim thị che chở, quen biết Kim Quang Dao. Thời thơ ấu vì bị phụ thân Thường Bình lừa gạt lợi dụng, xương tay trái bị vỡ vụn, ngón út bị xe ngựa cán qua mà đứt rời, sau khi lớn lên liền diệt môn Thường thị. Vì án Thường gia mà bị Hiểu Tinh Trần bắt, sau đó đã nói với Hiểu Tinh Trần là đạo trưởng ngươi hãy chờ mà xem. Có tình cảm phức tạp đối với Hiểu Tinh Trần, sau khi Hiểu Tinh Trần tự sát lại có ý đồ luyện thành hung thi tùy ý sai bảo nhưng không thành, sau lại đem chút hồn phách còn sót lại nhốt vào Tỏa linh nang. Ở Nghĩa Thành bị Lam Vong Cơ đánh trọng thương, mất đi cánh tay trái. Ngụy Vô Tiện đem bàn tay trái nắm chặt của hắn mở ra liền thấy một viên kẹo đường vỡ vụn đã biến thành màu đen tự bao giờ ....

 Ngụy Vô Tiện đem bàn tay trái nắm chặt của hắn mở ra liền thấy một viên kẹo đường vỡ vụn đã biến thành màu đen tự bao giờ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now