Tống Tử Sâm

6.7K 184 18


"Mang Sương Hoa, đi tiếp đường đời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Mang Sương Hoa, đi tiếp đường đời.

Cùng Tinh Trần, trừ ma diệt tà.

Đợi đệ ấy tỉnh lại, nói lời xin lỗi, không phải đệ sai."

Tống Lam – 宋岚

Tự: Tử Sâm

Bội kiếm: Phất Tuyết

Chiều cao: 190cm

Là bằng hữu tốt của Hiểu Tinh Trần, cùng Hiểu Tinh Trần được mệnh danh là "Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm". Vì Hiểu Tinh Trần mà cả đạo quán bị Tiết Dương giết, lại bị ám hại mù hai mắt, lúc ấy trong lòng khó tránh khỏi có chút oán trách Hiểu Tinh Trần . Hiểu Tinh Trần sau đó đem hai mắt cho Tống Lam rồi rời đi. Trên đường đi tìm Hiểu Tinh Trần thì bị Tiết Dương khống chế, lại bị Hiểu Tinh Trần lúc này hai mắt đã mù tưởng nhầm là thi nhân mà ngộ sát, cuối cùng bị Tiết Dương làm thành hung thi. Ở trong Nghĩa Thành khi Lam Tư Truy vấn linh thì đã ám chỉ cho Ngụy Vô Tiện biết Hiểu Tinh Trần kia chính là Tiết Dương ngụy trang thành. Sau khi thoát khỏi sự khống chế của Tiết Dương, cầm lấy túi chứa linh hồn của Hiểu Tinh Trần và A Thiến rời đi.

 Sau khi thoát khỏi sự khống chế của Tiết Dương, cầm lấy túi chứa linh hồn của Hiểu Tinh Trần và A Thiến rời đi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now