Nhiếp Hoài Tang

6.1K 185 24


"Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết."

Nhiếp Hoài Tang – 聂怀桑 (gia chủ đương nhiệm Nhiếp gia)

Chiều cao: 172cm

Em trai cùng cha khác mẹ của Nhiếp Minh Quyết .

Tính cách yếu đuối không làm việc đàng hoàng, không cầu tiến, khiếu thẩm mỹ lại tương đối tốt, thích vẽ tranh chơi chim.

Sau khi Nhiếp Minh Quyết chết liền tiếp nhận chức vị gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị, nhưng ở phương diện làm chủ gia đình luôn là "hỏi một không biết ba", thường xuyên nhờ vả Lam Hi Thần và Kim Quang Dao trợ giúp, thật ra là đại trí giả ngu.

Vì tìm kiếm chân tướng cái chết của đại ca Nhiếp Minh Quyết, âm thầm áp dụng hàng loạt thủ đoạn, liên tục giựt dây, cho đến cuối cùng mới tiết lộ chân tướng.

Vì tìm kiếm chân tướng cái chết của đại ca Nhiếp Minh Quyết, âm thầm áp dụng hàng loạt thủ đoạn, liên tục giựt dây, cho đến cuối cùng mới tiết lộ chân tướng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now