Kim Quang Dao

7.1K 183 12

"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số lần, hại vô số người, đúng như lời ngươi nói, giết cha giết anh giết vợ giết con giết thầy giết bạn, chuyện xấu trên thiên hạ có gì mà ta chưa làm qua! Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc hại ngươi!"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số lần, hại vô số người, đúng như lời ngươi nói, giết cha giết anh giết vợ giết con giết thầy giết bạn, chuyện xấu trên thiên hạ có gì mà ta chưa làm qua! Nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc hại ngươi!"

Kim Quang Dao – 金光瑶 (gia chủ tiền nhiệm Kim gia)

Hào: Liễm Phương tôn

Chiều cao: 170cm

Bội kiếm: Hận Sinh

Tên cũ: Mạnh Dao, là con trai của Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện và kỹ nữ Mạnh Thi. Sau khi Mạnh Thi chết một mình đến Lan Lăng tìm cha lại bị gia phó đá xuống ngàn bậc thang. Sau đó đến nhờ cậy làm môn hạ dưới trướng Thanh Hà Nhiếp thị Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết, trong trận Xạ Nhật được Nhiếp Minh Quyết thưởng thức, cũng cùng Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần kết nghĩa huynh đệ, đứng thứ 3, cùng được tôn xưng là "Tam tôn". Sau khi Kim Quang Thiện chết trở thành gia chủ của Lan Lăng Kim thị, Kim thị thay thế địa vị bá chủ của Ôn thị, gia chủ Kim thị được tôn làm "Tiên đốc".

 Sau khi Kim Quang Thiện chết trở thành gia chủ của Lan Lăng Kim thị, Kim thị thay thế địa vị bá chủ của Ôn thị, gia chủ Kim thị được tôn làm "Tiên đốc"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now