Giang Trừng

7.7K 220 26

"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"... Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội Vân Mộng Giang thị... Đây là chính ngươi nói."

Giang Trừng – 江澄 (gia chủ đương nhiệm Giang gia)

Tự: Vãn Ngâm (đứng thứ năm bảng xếp hạng thế gia công tử)
Hào: Tam độc thánh thủ

Chiều cao: 185cm

Bội kiếm: Tam độc
Nhẫn: Tử điện (nhưng có thể chuyển hoá thành roi Tử điện phóng ra tia chớp tím , có khả năng đem hồn phách của người bị "Đoạt xá" đuổi ra khỏi thân thể )

Con trai của Vân Mộng Giang thị Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, mi mảnh mắt hạnh, sắc bén tuấn mỹ, mạnh mẽ kiêu ngạo, ghét nhất là bị nói kém hơn kẻ khác, nhưng với người thân cận thì vô cùng trân trọng. Dở tệ trong việc đặt tên. Lớn lên cùng Ngụy Vô Tiện, thuở niên thiếu cùng Ngụy Vô Tiện đặt ra ước định cùng nhau trở thành "Vân Mộng song kiệt". Vì cứu Ngụy Vô Tiện, một mình dẫn dụ người của Ôn gia đi nơi khác, bị bắt lại, bị Ôn Trục Lưu triệt đi kim đan, Ngụy Vô Tiện lấy kim đan của mình đổi cho hắn.

 Vì cứu Ngụy Vô Tiện, một mình dẫn dụ người của Ôn gia đi nơi khác, bị bắt lại, bị Ôn Trục Lưu triệt đi kim đan, Ngụy Vô Tiện lấy kim đan của mình đổi cho hắn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now