Lam Hi Thần

9.2K 208 20

"Mẫu thân trong ký ức của ta, quả thực rất ôn nhu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Mẫu thân trong ký ức của ta, quả thực rất ôn nhu. Ta không biết năm đó vì sao người lại làm ra những chuyện như thế, mà thật ra, ta cũng... cũng không muốn biết."

Lam Hoán – 蓝涣
Tự: Hi Thần (đứng nhất bảng xếp hạng thế gia công tử)
Hào: Trạch Vu quân

Chiều cao: 188cm

Bội kiếm: Sóc Nguyệt (Trăng non)
Ngọc tiêu: Liệt Băng

Gia chủ Lam gia. Huynh trưởng của Lam Vong Cơ , cùng Lam Vong Cơ được gọi là "Lam thị song bích". Ấm áp ôn nhã, thành thực ôn nhu. Có tám chín phần giống Lam Vong Cơ, màu mắt lại đậm hơn. Kết nghĩa huynh đệ với Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết, Liễm Phương tôn Kim Quang Dao, xếp thứ hai, cùng được gọi là "Tam tôn"

 Kết nghĩa huynh đệ với Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết, Liễm Phương tôn Kim Quang Dao, xếp thứ hai, cùng được gọi là "Tam tôn"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now