PN: Đoạt Môn 3

10.4K 313 138

Edit: Nhu Nhu Beta: Thanh Du

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Edit: Nhu Nhu Beta: Thanh Du

"..." Tần công tử làm như không có chuyện gì, nói: "Ta cũng không rõ nữa. Chẳng biết kẻ phụ trách phạt hắn có nặng tay không, nhưng suy cho cùng vẫn là gia bộc cũ trong nhà, ta cũng thật lòng không muốn làm khó hắn. Nếu hắn chỉ ôm oán hận trong lòng mà không dám nói ra, thì ta cũng hết cách rồi."

Lam Tư Truy đứng một bên nghe chuyện, buột miệng hỏi : "Tần công tử, chuyện này... chuyện này so với câu chuyện ngươi kể lần đầu cũng... khác quá xa rồi. Lúc đó hai vị tiền bối mời ngài nói rõ ra, cớ sao ngài lại che giấu quá nhiều như vậy?"

Tần công tử nói: "Ta cho rằng chỉ cần có phù triện bảo kiếm thì vẫn có thể bảo vệ nhà mình, ta nào hay nhất định phải nói mấy chuyện xấu ngày xửa ngày xưa cơ chứ?"

Ngụy Vô Tiện cất giọng du dương trầm bổng: "Không không không, đây không phải chuyện này xửa ngày xưa, tình hình tương đối nghiêm trọng đó nha Tần công tử! Ngươi nghĩ xem, người này thuở sinh thời từng bị ngươi chửi ngươi đánh, nói không chừng ngươi đã đánh gãy chân người ta luôn rồi. Ngộ nhỡ hắn thật sự không mang ngọc bội đi bán, vậy tức là hắn chính ngậm oan mà chết, không tìm ngươi thì tìm ai?"

Tần công tử cãi liền: "Đâu phải ta giết hắn! Cũng chẳng phải tự sát! Tại sao muốn tìm ta?"

"Ơ? Làm sao ngươi biết không phải tự sát? Nói không chừng là thực sự nghĩ quẩn tự sát đó, chỉ có điều đã bị người ta coi như ngoài ý muốn. Vậy thì càng hỏng bét."

"Một gã đàn ông trưởng thành, sao có thể vì chút chuyện cỏn con mà tức đến tự sát?"

"Tần công tử, làm nghề của chúng ta, kị nhất là nghĩ theo lối mòn. Lòng dạ khí độ của mỗi người khác nhau, một người đàn ông trưởng thành có thể sẽ vì "chút chuyện cỏn con" mà tức đến tự sát không, cái này không nói chắc được. Ngươi phải biết nguyên nhân gây thi biến có thể là mối hận cướp vợ mối thù giết con, cũng có thể là mấy lý do lông gà vỏ tỏi đại loại như hồi bé người A không dẫn người B đi nghịch bùn."

Tần công tử mạnh miệng nói: "Tuyệt đối không phải tự sát! Nếu một người muốn tự sát, hắn có thể treo cổ có thể uống thuốc độc, sao lại chọn cách lăn từ trên núi xuống để tự sát chứ? Có chết được không còn chưa dám chắc, nhưng tuyệt đối không phải tự sát."

"Ngươi nói cũng có lý. Nhưng Tần công tử đã bao giờ nghĩ, lỡ đâu bởi vì ngươi đánh què chân hắn khiến hắn đi lại không tiện, nên mới lăn từ trên núi xuống ngã chết không? Nếu đúng là như thế thì coi như ngươi giết hắn rồi, chẳng phải càng chết sao?"

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu (EDIT FULL)Where stories live. Discover now