Chapter Ten

822K 11.8K 1.3K

Axel's POV

I had a hard time sleeping last night. Hindi ako makatulog dahil sa nangyari sa amin ni Valerie. It was partly because of the hard on but mostly I just felt guilty. Hindi ko naman siya pinilit. She wanted it too. I knew she did. She said it and I knew from the way her body responded to my touch. I even made her come. But why did she storm off, crying like a little girl? I wanted to run after her last night but decided not to. I knew she needed space. 

I wanted to beat myself up. I completely forgot about everything last night when I saw her in her tiny pink chemise. She was just so fucking sexy, my body was burning and I needed release. It didn't help that I was still kind of drunk. I forgot that she was Tristan's sister and I forgot about the rule. Now I just couldn't forget how she tasted, how she felt and just how beautiful my name sounded when she moaned it. 

It's her fault. She crossed the boundary. I have been vocal about me wanting to fuck her. She should've stayed away from me.  I tried to justify my actions by telling myself all those to make myself feel better but it didn't work. I guiltily sighed. Hindi ko pa rin dapat ginawa iyon. Matalik na kaibigan ko si Tristan and Jaime had been nothing but good to me. I tried to shake it off my mind and got out from bed. I took a quick shower before I went downstairs. 

Si Jaime agad ang nakasalubong ko pagbaba ko.

"Hijo, paakyatan na sana kita ng pagkain dahil magtatanghali na at tulog ka pa rin." Sabi ni Jaime.

Pilit akong ngumiti at nagbaba ng tingin. I couldn't even fucking look him in the eye, afraid he might see the guilt in them. "Sorry, I kind of overslept."

"No, it's fine. I'm actually glad you're enjoying your stay here." Nakangiting sabi niya. "What happened last night?"

I tensed at his question. Hindi ko magawang makapagsalita at naramdaman ko ang namumuong pawis sa noo ko. What was I supposed to say? I ate your daughter out last night.

"Lasing na lasing kagabi nung hinatid ka dito. Hindi mo kaya ang alak dito." Natatawang sabi ni Jaime. 

I tried to laugh too but it came out as a choke. "I'm sorry, Jaime." Sorry for what I did to Valerie.

"It's fine. Nandito ka para magbakasyon. Just enjoy yourself." He smiled.

"Anyway, where's Val?" I asked as I scratched my nape.

"Ilang beses ko na pinuntahan sa kwarto niya, nakatalukbong lang ng kumot at ayaw bumangon sa kama." Kibit-balikat na sagot niya. "Masama daw ang pakiramdam niya." 

Wala na akong maisip na sasabihin kaya tumango na lang ako. 

"May pinahanda na akong almusal para sa'yo. Kumain ka na at kung may kailangan ka nandoon lang ako sa library." Sabi ni Jaime. 

Ruthless SeductionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon