Fake Love - BTS

933 9 0
                         

Nol wihesoramyon nan
Sulpodo gipun chok hal suga isoso
Nol wihesolamyon nan
Apado ganghan chok hal suga isoso
Sarangi sarangmanuro wanbyokhagil
Ne modun yakjomdurun da sumgyojigil
Ilwojiji anhnun kumsogeso
Pi-ul su opsnun kochul kiwoso

I'm so sick of this fake love, fake love, fake love
I'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love

I wanna be a good man just for you
Sesangul jwosne just for you
Jonbu bakwoso just for you
Now I don't know me, who are you?
Urimani sup nonun opsoso
Nega wasdon route ijoboryoso
Nado nega nuguyosnunjido jal moruge dweso
Go-ureda jikoryobwa nonun deche nuguni

Nol wihesoramyon nan
Sulpodo gipun chok hal suga isoso
Nol wihesolamyon nan
Apado ganghan chok hal suga isoso
Sarangi sarangmanuro wanbyokhagil
Ne modun yakjomdurun da sumgyojigil
Ilwojiji anhnun kumsogeso
Pi-ul su opsnun kochul kiwoso

Love you so bad, love you so bad
Nol wihe yepun gojisul bijone
Love you so mad, love you so mad
Nal jiwo nowi inhyongi do-elyo he
Love you so bad, love you so bad
Nol wihe yepun gojisul bijone
Love you so mad, love you so mad
Nal jiwo nowi inhyongi do-elyo he

I'm so sick of this fake love, fake love, fake love
I'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love

Why you sad? I don't know nan mola
Usobwa salanghe malhebwa
Narul bwa najochado bolin na
Nojocha ihehal su opsnun na
Nachsolda hane
Niga johahadon nalo byonhan nega
Anira hane
Yejone niga jal algo isdon nega
Anigin mwoga anya nan nun moroso
Sarangun mwoga sarang it's all fake love

(Woo) I dunno I dunno I dunno why
(Woo) nado nal nado nal jal morugeso
(Woo) I just know I just know I just know why
Cuz its all fake love, fake love, fake love

Love you so bad, love you so bad
Nol wihe yepun gojisul bijone
Love you so mad, love you so mad
Nal jiwo nowi inhyongi do-elyo he
Love you so bad, love you so bad
Nol wihe yepun gojisul bijone
Love you so mad, love you so mad
Nal jiwo nowi inhyongi do-elyo he

I'm so sick of this fake love, fake love, fake love
I'm so sorry but it's fake love, fake love, fake love

Nol wihesoramyon nan
Sulpodo gipun chok hal suga isoso
Nol wihesolamyon nan
Apado ganghan chok hal suga isoso
Sarangi sarangmanuro wanbyokhagil
Ne modun yakjomdurun da sumgyojigil
Ilwojiji anhnun kumsogeso
Pi-ul su opsnun kochul kiwoso

KPOP EASY LYRICSWhere stories live. Discover now