Cấu trúc tiếng Anh

2.2K 1 0

Cấu trúc câu trong Tiếng Anh

Subject + Verb + Complement (Object) + Modifier

(Object: direct object, indirect object)

* Subject (chủ ngữ): Thường đứng đầu câu, đứng trước Verb. Thường là noun hoặc noun phrase.

*Verb (Động từ): Là từ chỉ hành động, hoặc trạng thái của Subject. Thường là từ đơn (verb) hoặc verb phrase (1 nhóm gồm nhiều trợ động từ - auxiliary - và 1 động từ chính)

Ví dụ: I love you (chỉ hành động); Chili is hot (chỉ trạng thái); I have been .... (have been: trợ động từ và động từ chính -> verb phrase)

*Complement (Object): Vị ngữ, trả lời cho câu hỏi: What ? (direct object) to Whom ? for Whom ? (indirect object)

Direct object, ví dụ: I eat fruit (fruit: direct object)

(Non-prepositional) Indirect object, ví dụ: They send him a postcard (him: indirect object of the verb sent)

Prepositional object, ví dụ: I listened to the radio (radio is the object of the preposition to, and the prepositional object of the verb listened)

*Modifier (Trạng từ): cụm từ chỉ Thời gian, Địa điểm, Cách thức hành động. Chúng trả lời cho câu hỏi: When ? Where ? How ?

John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?)

She saw John at the movie last night. (Where did she see John? When did she see him?)

She drives very fast. (How does she drive?)