🍓 | 3 | 🍓

986 47 1
                  

- Mỗi lần em nhìn vào gương em lại muốn tìm anh.

- Tại sao?

- Tại vì em nhìn thấy cái gì tốt đẹp nhất em lại muốn dành cho anh.

How To Thả Thính?Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ