Góc nhỏ nhẹ

1.9K 8 2

Huhu. Mình không biết gì về trại giam, ngân hàng, toà án đâu. Chém gió thôi 😭😭😭😭😭

Bị quản ngục độc chiếm Where stories live. Discover now