Mục tiêu phương hướng của quá trình xây dựng CNXH

11.2K 3 3

Câu 5: Mục tiêu phương hướng của quá trình xây dựng CNXH

*Đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chử nghĩa là con đường lựa chọn duy nhất đúng đắn của Bác Hồ, đảng ta và nhân dân cả nước. là tất yếu khách quan là những nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài quyết định cụ thể là:

-Chủ nghĩa tư bản trở nên lỗi thời về lịch sử.

-Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghê hiện đại đang diễn ra hết sức mạnh mẽ.

-Trong quá trình cách mạng đảng cộng sản việt nam luôn kiên định lý tưởng chủ nghĩa xã hội.

-Nhà nước XH chủ nghĩa của dân do dân vì dân ko ngừng được củng cố và hoàn thiện,

*Đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa XH ở VN:

-Nước ta quá độ từ một XH vốn là thuộc địa nửa phong kiến trong đó nên sản xuất nhỏ tự cung tự cấp và bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tiến lên CNXH.

-Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh ác liệt hậu quả để lại còn rất nặng nề

-Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại công cuộc CNXH vài nên độc lập của dân tộc ta.

-Nhân dân ta có truyền thống cần cù sáng tạo anh dũng trong chiến tranh, có ý trí tự lực tự cường để thực hiện công cuôc XDCNCN

*Mục tiêu của quá trình xây dựng chủ nghĩa:

-Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kf quá độ lên CNXH ở nước ta là : "Xây dựng song về cơ bản những cơ sỏ kinh tế của CNXH, với kiến trúc thượng tầng về chính trị, văn hoá phù hợp, làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh

-Mục tiêu chung là :

+ Xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ văn miinh.

+Do nhân dân làm chủ;

+Có nên kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ;

+Có nền văn hoá tiên tiến đạm đà bản sắc dân tộc ;

+ Con nguời được giải phóng khỏi áp bức bất công ,có cuộc sống ấm no hạnh phúc ,phát triển toàn diện;

+Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng,đoàn kết ,tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ ;

+Có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân ,do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản;

+Có quan hệ hữu nghi hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

*Để thực hiện được những mục tiêu trên phương hướg cơ bản mà nước ta đề ra là:

-Phát triển nền kinh tế thị truờng định hướng XHCN.

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá

- Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm à bản sắc dân tộclàm nền tảng tinh thần xã hội.