Latata - (G)i-ddle

753 2 0
                         

Ginagin nowa i bamul nowa irohge nowa
Gidarin nowa siganul nowa irohge nowa
odum sok Red light sisonun Left right bul wirul godna
Sijagwi jomhwa gaka-i onda nuga mwo gobna

Uh oh odikaji do gipi pajyodulji
Jungdokdo-en hyangikaji gurohge dwisokyoboliji gurae
Do do bultewo boryojige
Ne-irun urin opsnun goya no

I love ya
Nol wihan norerul he gipge do pajige Lata
I love ya
Nol wihan chumul chwo nege nol gadhige Lata
I love ya
Latata latata latata latata
Latata latata latata latata
Nal wihe bulojwo pyongseng nol mot itge Lata
I love ya

I love ya
Every day every night latata
I love ya
Every day every night latata

Don’t be lazy dagawa Baby
Siganun nomu jalbgo igon ajik Basic
Jom do gipun gosuro do duroga narul mogumgo
Chwihedo dwe jungyochi anha ne-iri

Aju hwaryohan i chumun lattatta
Tugopge bulte-ul goya dadada
Mwo oryowo da nol burowohe
Joha i bamul bultewo
Muah muah muah

Uh oh odikaji do guli napajilji
I bamun achimkaji gurohge do michyoboliji gure
Do do bultewo boryojige
Ne-irun urin opsnun goya no

I love ya
Nol wihan norerul he gipge do pajige Lata
I love ya
Nol wihan chumul chwo nege nol gadhige Lata
I love ya
Latata latata latata latata
Latata latata latata latata
Nal wihe bulojwo pyongseng nol mot itge Lata
I love ya

I love ya
Every day every night latata
I love ya
Every day every night latata

Ginagin nowa i bamul nowa irohge nowa
Gidarin nowa siganul nowa irohge nowa
odum sok Red light sisonun Left right bul wirul godna
Sijagwi jomhwa gaka-i onda nuga mwo gobna

I love ya
Every day every night latata
I love ya
Every day every night latata

KPOP EASY LYRICSWhere stories live. Discover now