For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG

33.6K 26 10

II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNG

NHẤT TỔ QUỐC (1954 - 1975)

1. Đường lối trong giai đoạn 1954 - 1964:

a. Hoàn cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sau tháng 7/1954:

Sau Hiệp định Genéve, cách mạng Việt Nam vừa có những thuận lợi mới vừa

đứng trước nhiều khó khăn, phức tạp.

46

Thuận lợi:

- Hệ thống xã hội chủ nghĩa tiếp tục lớn mạnh cả về kinh tế, quân sự, khoa

học - kỹ thuật, nhất là Liên Xô.

- Phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển ở Châu Á, Châu Phi và

khu vực Mỹ Latinh.

- Phong trào hòa bình, dân chủ lên cao ở các nước tư bản.

- Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, làm căn cứ địa chung cho cả nước.

- Thế và lực của cách mạng đã lớn mạnh hơn sau 9 năm kháng chiến.

- Có ý chí độc lập thống nhất Tổ quốc của nhân dân từ Bắc chí Nam.

Khó khăn:

- Đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh, dâm mưu bá chủ thế

giới với các chiến lược toàn cầu phản cách mạng.

- Thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang giữa 2 phe

xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

- Xuất hiện sự bất đồng trong hệ thống xã hội chủ nghĩa , nhất là giữa Liên

Xô và Trung Quốc.

- Đất nước ta bị chia làm 2 miền: kinh tế miền Bắc nghèo nàn, lạc hậu. miền

Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù

trực tiếp của nhân dân ta.

Một Đảng lãnh đạo 2 cuộc cách mạng khác nhau, ở 2 miền đất nước có chế độ

chính trị khác nhau là đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam sau tháng 7/1954.

Đặc điểm bao trùm và các thuận lợi, khó khăn nêu trên là cơ sở để Đảng phân tích,

hoạch định đường lối chiến lược chung cho cách mạng cả nước trong giai đoạn mới.

b. Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối.

Quá trình hình thành và nội dung đường lối:

Yêu cầu bức thiết đặt ra cho Đảng sau tháng 7/1954 là phải vạch ra được

đường lối đúng đắn, vừa phù hợp với tình hình mỗi miền, tình hình cả nước, vừa phù

hợp với xu thế chung của thời đại.

Tháng 9/1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tình hình mới, nhiệm vụ mới và

chính sách mới của Đảng. Nghị quyết đã chỉ ra những đặc điểm chủ yếu của tình

hình trong lúc cách mạng Việt Nam bước vào một giai đoạn mới là: từ chiến tranh

II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỐNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!