Chapter Nine

793K 11.4K 869

I waited for everyone to sleep bago ko isinagawa ang pinaplano ko. Dad was already in his room. I stood in front of Axel's door, slowly I turned the knob and thank God it wasn't locked. Madilim ang kwarto but luckily may konting ilaw na nangagaling sa liwanag ng buwan mula sa bintana. I felt like a ninja, quietly sneaking to his room. Dahan-dahan akong lumapit sa kama niya, careful not to make any sound. He was lying on his stomach, unconcious. I never knew how charming he could be when he sleeps. I blushed as I wondered how his lips would taste like.

Snap out of it, Valerie! Hindi ako nagpunta dito para panoorin siyang matulog. I looked around the dark room and thought. If I were Axel where would I put my phone? Bumalik ang tingin ko sa kanya at bumaba ang mga mata ko sa pants niya. He had a really nice ass for a guy. 

Stop it, perverted mind. 

Okay, kailangan ko na mag-focus. I needed to find his phone. My heart races as I lightly touched his back pockets for the phone pero wala akong nakapa. Well, except his butt. I moved on to his side pocket and finally felt something hard and square. I was 99.9 percent sure it was his phone. Now, kailangan ko na lang ilabas iyon sa pocket niya without waking him up. I prayed to all Gods that he was drunk enough not to wake up.

  

My hand carefully went inside his pocket and I almost forgot how to breathe when he moved a little. 

Please, don't wake up. Please, don't wake up. Please. Please.

Thank God, hindi siya nagising. I tried to steady my nerves by taking deep breaths. Okay, here it goes. Dahan-dahan kong pinasok ang kamay ko hanggang sa makapa ko na ang phone niya. I slowly took it out of his pocket. Malapit ko na mailabas ang phone niya he suddenly stirred He probably felt it. It's now or never! I quickly pulled it out of his pocket before I get caught. Axel shot his head up.

I quickly dropped to the floor and crawled under the little space beneath his bed. Mula sa ilalim ng kama naramdaman kong gumalaw siya at binuksan niya ang lampshade sa bedside table. My heart dropped into my gut. This was like a scene straight out of a suspense flick. And anytime now, hahablutin niya ang mga paa ko at hahatakin ako.

I let out a scream when I felt something gripped my ankles, dragging me from under the bed. Noooo! I tried to kick him and held on to the matress but it was absolutely useless. And I think I broke a nail pa! He was stronger than me.

"Let me go!" Sigaw ko habang nagpapadyak. Binitawan niya na ako ng mailabas niya ako sa ilalim ng kama.

I looked up and saw Axel's crumpled face looking back at me. Tinago ko sa likod ko ang isang kamay ko na hawak ang phoen niya."You brat, what the fuck do you think you're doing?" 

"I- um, nagkamali ako ng kwartong pinasukan. My bad." I nervously laughed.

He stared at me, unconvinced. "You've been living here your whole life. Huwag mo akong gawing tanga. Ano'ng ginagawa mo dito?"

"I was just... just checking on you. Baka kasi, alam mo na, ano..." I bit my bottom lip, trying to find words to say but I couldn't think of anything.

Ruthless SeductionTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon