נעליים אורטופדיות בתל אביב

6 0 0

לצד מכירה של מוצרים אורתופדיים שונים דוגמת נעליים אורתופדיות, נעליים בהתאמה אישית ומדרסים, מבוצעים במכון סדרה של טיפולים רפואיים במחלות שונות של כף הרגל. בין הטיפולים תוכלו למצוא: טיפול בפטרת ציפורניים, טיפול בציפורן חודרנית, טיפול ברגל סוכרתית, מניקור ופדיקור רפואי, טיפול ביבלות וראליות ויישור ציפורניים.

http://foot.co.il/

il/

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
מדרסים אורטופדיים בתל אביבWhere stories live. Discover now