Prologue

588 87 16

Cybele Hera Choi, the heiress of the one of the most powerful company in South Korea – Choi Incorporation

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cybele Hera Choi, the heiress of the one of the most powerful company in South Korea – Choi Incorporation. Cybele Hera is full blooded Korean. She has a fair and smooth skin, red and kissable lips, a very black and straight hair, and a pair of beautiful eyes

They said that Cybele Hera is an almost perfect human being because she's not just pretty nor beautiful, she's gorgeous. She's also intelligent and kind hearted person. That's why many boys in their university is crazy over her. But only one man can make her heart beat so fast. The man that she loves since they're young – Xavielle Jace.

-Gagawin nya ang lahat maging girlfriend lang siya ni Xavielle. Simula ng mahalin niya si Xavielle Jace ay isinumpa niya sa sarili niyang hinding hindi siya tatanggap ng rejection mula sa binata. Handa siyang maging alila/alalay ni Xavielle.

Xavielle Jace Buenavista, The only one son of Xavier and Jessica Buenavista. The one that will manage their company in the future- Buenavista Chain of Company

Xavielle is the oh-so-hot heartthrob in their university. He is not just hot, he is also handsome, intelligent and he has a perfect body built that every woman dreams on it, in short 'he has a 6 packs abs and a very well shaped biceps'.


Marami siyang ni-rereject na babae dahil ayaw niya sa mga babae na nagpapakita ng mga motibo sa kanya. Mas gusto niya na siya ang gumagawa ng paraan para dito. At isang babae lang ang kaniyang nagugustuhan sa kanilang paaralan. Isinumpa niya sa sarili niya na kahit kailan ay hinding hindi siya mahuhulog kay Cybele kahit ano pang gawin nito sa kaniya. Dahil nangako siya sa kanyang minamahal na hihintayin niya ito kahit gaano pa katagal.

Paano lalaban si Cybele kung alam niyang simula pa lang ng laban talo na siya? Magagawa ba niyang hintaying mahulog sa kaniya si Xavielle? O mapapagod siya sa magkabilang rejection na natatanggap niya sa binata? Kaya niya bang tiisin ang sakit na nararamdaman niya para sa taong mahal niya simula pagkabata?

Ano ang gagawin ni Xavielle para maiwasan ang pagmamahal ng dalaga? Paano kung hindi niya mahintay ang taong mahal niya at tuluyan siyang mahulog kay Cybele? Kaya ba niyang pangatawanan ang sinabi niyang hinding-hindi sa mahuhulog sa dalaga.

Paano haharapin ni Xavielle ang bukas kung ang taong nagmamahal sa kaniya ng mahabang panahon ay sumuko at napagod na sa pagsuyo sa kaniya? Paano haharapin ang katotohanang nahuhulog na siya sa dalaga at itinatanggi lang ng kaniyang isip na habang tumatagal unti unti siyang nahuhulog sa dalaga?

At sa oras na mahulog siya, alam niyang wala ng sasalo sa kaniya.
Don't forget to vote and leave a comment! Sorry for wrong grammars and typos!

Love Me, XavielleRead this story for FREE!