Chapter 17.2

5.7K 328 50

Chapter 17.2

Pakiramdam ni Maureen ay lumuwag ang pakiramdam niya matapos niyang makausap sina Dale Andrew at Margarette. Ang mahalaga para sa kanya ngayon ay maliwanag na sa mag-asawa na hindi siya magiging problema sa pagsasama ng mga ito, wala na siyang pakialam kung paniwalaan siya ni Nathan.


"Kanina pa kita hinahanap nandito ka lang pala!" Nakasimangot na bungad ni Nathan ng maabutan ang asawa na nakatulalang nakaupo sa veranda ng kanilang kuwarto.


"Nathan, please I don't want to argue this time. Gusto ko munang makapag-isa." May halong pakiusap na turan ni Maureen ng lingunin ito.


"Para ba makapag-isip ka na naman kung paano sirain ang kapatid ko? I'm telling you, hindi mo ako mapapaikot." Galit na galit si Nathan ng mga sandaling iyun ngunit hindi niya kayang pagbuhatan ng kamay ng asawa.


"Alam mo, hindi na ako magpapaliwanag sa'yo dahil kahit ano naman ang sabihin ko hindi mo ako papaniwalaan. I'm just wasting my time." Hindi nagpatinag si Maureen, kailangan niyang maging matatag dahil alam niyang wala siyang ibang makakapitan kundi ang sarili lamang.


"Wasting your time? Huh!" Mabilis itong nilapitan ni Nathan at walang sabi-sabing kinuyumos ito ng halik . Ang plano niya ay parusahan ito sa pamamagitan ng marahas na halik ngunit ng maramdaman niya ang kalambutan ng labi ng asawa ay buong pagsuyo niya itong sinamba.


Nagulat si Maureen sa bilis ng pangyayari. Naramdaman na lamang niya na magkalapat na ang kanilang mga labi, kakaiba ang pinagkakaloob na halik sa kanya ngayon ni Nathan ngunit kailangan niyang kontrolin ang anumang nararamdaman dahil sa simula pa lang alam niya ang gusto lamang nito ay katawan niya. Natauhan siya ng maramdaman na naglilikot na ang kamay nito sa ibabaw ng kanyang dibdib. Mabilis niya itong itinulak.


"Nathan, ano ba?!" Hinaluan niya ng pagkainis ang tinig at mabilis na inayos ang sarili.



"Tuwing hahalikan kita parang diring-diri ka sa akin. You act like a virgin. Imposible naman na walang nangyari sa inyo noon ni Dale Andrew!" Nabuhay na naman ang galit sa dibdib ni Nathan. Iniisip pa lamang niya na may ibang lalaki ng nakasiping ang asawa ay parang gusto na niyang magwala.


Napasinghap si Maureen. Kailangan niyang magpakatatag. "Nathan, walang patutunguhan itong relasyon natin kaya mas mabuti pang..."


"Bakit may relasyon ba tayo? I just want to remind you... binayaran ko ang utang mo Grace at ang ibig sabihin nito ay binili kita kaya ayokong makakarinig ng reklamo sa'yo."


Kung palamurang tao lamang si Maureen ay baka inulan na niya ng mura ang lalaking ito. "Huwag kang mag-alala babayaran kita." Wala sa loob na naisagot na lamang niya pero sa totoo lang ay hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ilang milyon na pambabayad dito.


"Bibigyan kita ng anim na buwan para bayaran ako at kapag hindi ka nakapagbayad ang maliit na negosyo ng mga magulang mo ang kukunin ko."


"You're a monster!" Parang maiiyak na sigaw ni Maureen.


"What's going on here?" Nakakunot ang noong tanong ni Marian.


"Mommy, please give us some privacy. May pinag-uusapan lang kami ni Maureen." Tugon ni Nathan.


"May pinag-uusapan o may pinagtatalunan? Kaya hindi ninyo marinig ang katok ko dahil nagsisigawan kayo." Matigas na turan ni Marian.


"May maliit na pinagtatalunan lang po kami." Si Maureen na sumagot upang hindi na humaba ang usapan.


Makahulugang tinapunan ng tingin ni Marian ang manugang. "Alam mo Maureen hija, hindi pa rin ako makapaniwala na pinakasalan mo itong anak ko ng walang dahilan. Don't get me wrong sweetheart, I really like you for my son and you're welcome to our family but I think there's something wrong sa pagpapakasal ninyo."


"Mommy, don't make an issue. Dapat nga masaya ka dahil si Maureen ang asawa ko at hindi si Farrah."


"Mas magiging masaya ako kung totoong nagmamahalan kayo. Matanda na ako mga anak kaya kahit hindi kayo magsabi alam kong may nangyayari." Pasaring ni Marian sa dalawa.


Tinawanan lamang ni Nathan ang sinabi ng ina. Ayaw na niyang ipaalam dito ang tungkol sa problema nila ni Maureen. "Mommy, ang mabuti pa magpahinga na tayo. Alam kong gusto mong kausapin ang asawa ko pero not tonight because I want to spend time with her."


Napaismid si Maureen sa sinabi ni Nathan akala mo ay napakabuting asawa kung magsalita. Pag-alis ng biyenan ay kailangan niyang kausapin si Nathan tungkol sa pagdalaw niya sa kanyang tita Fely. Kailangan niya rin ang pagkakataong ito upang makapag-isip kung paano makakalabas sa sitwasyong napasukan.

__________________

A.N.

I will try na may UD ulit everyday :D 

Masyadong busy lang..

Happy reading!

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now