phuong phap can bang phan ung oxi hoa khu

1.9K 0 0

Giáo khoa hóa vô cơ tschitcm

Chương trình Hóa học

VẤN ĐỀ III HÓA VÔ CƠ

VIẾT CÁC PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

THƯỜNG GẶP

(CÁC CHẤT OXI HÓA, CHẤT KHỬ THƯỜNG GẶP)

Để viết được các phản ứng oxi hóa khử thì chúng ta cần biết một số chất oxi hóa và một

số chất khử thường gặp. Chất oxi hóa sau khi bị khử thì tạo thành chất khử liên hợp (chất

khử tương ứng); Cũng như chất khử sau khi bị oxi hóa thì tạo thành chất khử liên hợp

(chất khử tương ứng). Ta phải biết các chất khử và chất oxi hóa tương ứng thì mới viết

được phản ứng oxi hóa khử.

I. Các chất oxi hóa thường gặp

I.1. Các hợp chất của mangan: KMnO4, K2MnO4, MnO2 (MnO4

-

, MnO4

2-

, MnO2)

+7 +6 +4

- KMnO4, K2MnO4, MnO2 trong môi trường axit (H+

) thường bị khử thành muối

+2

Mn2+

Thí dụ:

+7 +2 +2 +3

2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 →  2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O

Kali pemanganat Sắt (II) sunfat Mangan (II) sunfat Sắt (III) sunfat

Thuốc tím

(Chất oxi hóa) (Chất khử)

+7 +3 +2 +5

2KMnO4 + 5KNO2 + 3H2SO4 →  2MnSO4 + 5KNO3 + K2SO4 + 3H2O

Kali nitrit Kali nitrat

(Chất oxi hóa) (Chất khử)

+7 +4 +2 +6

2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4 →  2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O

Kali sunfit Kali sunfat

(Chất oxi hóa) (Chất khử)

+6 +2 +2 +3

K2MnO4 + 4FeSO4 + 4H2SO4 →  MnSO4 + 2Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O

Kali manganat Sắt (II) sunfat Managan (II) sun fat Sắt (III) sunfat

phuong phap can bang phan ung oxi hoa khuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!