Podział Słowian

67 15 0


1. Słowianie Zachodni:

- Serbowie łużyccy (Łużyczanie w Serbii),

- Czesi (Czechy),

- Słowacy (Słowacja),

- Polacy (Polska),

- Kaszubi (Region kulturowy w północnej Polsce).

2. Słowianie Południowi:

- Bułgarzy (Bułgaria),

- Macedończycy (Macedonia),

- Serbowie (Serbia),

- Chorwaci (Chorwacja),

- Bośniacy (Bośnia),

- Czarnogórcy (Czarnogóra),

- Słoweńcy (Słowenia).

3. Słowianie Wschodni:

- Rosjanie (Rosja),

- Ukraińcy (Ukraina),

- Białorusini (Białoruś).

- Prusi (w Polsce województwo kujawsko-pomorskie)

- Prusi (w Polsce województwo kujawsko-pomorskie)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!