bài tập và bải giải tài chính doanh nghiệp

43.7K 4 22

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Phần II

Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp

2.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản:

- Khái niệm, đặc điểm của TSLĐ trong doanh nghiệp.

- Phân loại, kết cấu VLĐ trong doanh nghiệp

- Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ trong các khâu: Dự trữ - Sản

xuất - Lưu thông.

- Xác định VLĐ thừa, thiếu và hướng giải quyết vốn thừa thiếu đó.

- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp.

2.2 - Bài tập

Bài tập số 15

Căn cứ vào những tài liệu sau đây tại DN Công nghiệp X

Hãy tính:

1. Nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính cho doanh nghiệp X năm kế hoạch.

2. Số vốn lưu động tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển vốn năm

kế hoạch.

Tài liệu:

1. Kỳ luân chuyển bình quân về vốn nguyên vật liệu chính năm báo cáo: 60

ngày.

2. Theo kế hoạch sản xuất năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất 3 mặt hàng

A, B và C. Sản lượng sản xuất cả năm như sau:

+ Sản phẩm A là: 4.200 cái.

+ Sản phẩm B là: 6.000 cái.

+ Sản phẩm C là: 3.600 cái.

3. Định mức tiêu hao về nguyên vật liệu chính Z cho mỗi đơn vị sản phẩm

+ Sản phẩm A là: 18 kg.

+ Sản phẩm B là: 24 kg.

+ Sản phẩm C là: 25 kg

4. Nguyên vật liệu chính Z do 3 đơn vị cung cấp:

+ Đơn vị M cả năm bán 70 tấn, cứ 30 ngày cung ứng một lần.

+ Đơn vị N cả năm bán 50 tấn, cứ 54 ngày cung ứng một lần.

+ Đơn vị H cả năm bán 30 tấn, cứ 40 ngày cung ứng một lần.

5. Ngày hàng đi trên đường, ngày chuẩn bị sử dụng, ngày kiểm nhận nhập

kho và ngày bảo hiểm tính chung là 20 ngày.

6. Ngoài ra trong năm kế hoạch còn dự kiến dùng nguyên vật liệu chính Z

cho nhu cầu khác là: 2.160 kg.

7. Giá bình quân 1 kg nguyên vật liệu chính Z dự tính là: 2.000 đồng.

8. Hệ số xen kẽ vốn nguyên vật liệu chính dự tính là : 0.8.

bài tập và bải giải tài chính doanh nghiệpĐọc truyện này MIỄN PHÍ!