💥Mga Katuturan ng Salita 8💥

112 12 0

Maaaring mga pamilyar o di pamilyar na salita ang makikita ninyo dito.

🍩bulalas - sabi; turan

🍩debosyon - pagdarasal na laging ginagawa sa oras

🍩 gumugol - gumastos

🍩habag - awa

🍩indulhensiya - pagtitiis para sa kapatawaran ng kasalanan

🍩 magpapaunlak - magpahinuhod;magpaubaya

🍩 nagitla - nagulat;nabigla

🍩nililibak - pinagtatawanan

🍩tagpas - putol

🍩balisa - di mapalagay

🍩bibigwasan - susuntukin

🍩binimbin - pinigil

🍩dumagok - sumuntok

🍩hunghang - mangmang;hangal

🍩matiwasay - tahimik

🍩 nag-aambaan - umaakmang magsusuntukan

🍩nakayungyong - nakalaylay;nakababa

🍩 napabulalas - napahalakhak

----

written by: hanuelkim
©All Rights Reserve 2018
Vote 📒Share📒Comment

Wastong Gamit (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon