💥Mga Katuturan ng Salita 7💥

64 12 0

Maaaring mga pamilyar o di pamilyar na salita ang makikita ninyo dito.

🍩 alingasngas  - usap-usapan

🍩 bihasa - eksperto; sanày

🍩 kinakatigan - pinapanigan;kinakampihan

🍩 malamlam - mapungay;malabo

🍩 mapanibughuin - seloso

🍩nag-ibayo  - tumitindi

🍩nagkukumahog - nagmamadali

🍩 nagpatumpik-tumpik  - nagpabagal-bagal

🍩 nanlilimahid  - maruming-marumi

🍩 natitigatig - nayayanig

🍩 naulinigan  - narinig nang bahagya

🍩pabuya - premyo; bigay kapalit ng tulong

🍩pagkakarinyoso - pagkamalambing

🍩 pakana  - plano

🍩 palikuran - kubeta

🍩 pangingimbulo  - pagkainggit;pagseselos

🍩 patid - tigil;hinto;putol

🍩 pinakakalansing - pinatutunog

🍩tiktik - espiya

----

written by: hanuelkim
©All Rights Reserve 2018
Vote 📒Share📒Comment

Wastong Gamit (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon