💥Mga Katuturan ng Salita 5💥

72 12 0

Maaaring mga pamilyar o di pamilyar na salita ang makikita ninyo dito.

🍩 kahalay-halay  - malaswa;masagwa

🍩 kalasag - sandata;pananggalang

🍩kinalulugdan - kinatutuwaan;nagugustuhan

🍩 mag-uudyok  - magtutulak

🍩 magagapi  - matatalo

🍩manuligsa - mamuna

🍩 mapanuto - matuto

🍩 nabahala  - nag-alala

🍩 nagkanlong  - nagtago

🍩 nagsasanggalang - nagtatago; umiiwas

🍩napangibit - napasimangot

🍩 nasukol - nahuli

🍩 pagkakapiit  - pagkakakulong

🍩 paratang  - bintang

🍩 salarin  - maysala

🍩 sumisiil  - nanggigipit

🍩tahasan - tuwiran ; harapan

🍩 tumutuligsa - kumokontra

🍩 ulos - tudla ; laban

🍩umindak - sumayaw

---

written by: hanuelkim
©All Rights Reserve 2018
Vote 📒Share📒Comment

Wastong Gamit (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon