💥Mga Katuturan ng Salita 2💥

210 14 0

Maaaring mga pamilyar o di pamilyar na salita ang makikita ninyo dito.

🍩 pabulaanan - pasinungalingan

🍩 pagkakalisya - pagkakamali

🍩 pala-palagay - haka-haka

🍩 pasaring - parinig

🍩 salamangkero - madyikero

🍩 salarin - may kasalanan

🍩 tagasiyasat - taga- imbestiga;tagasuri

🍩 dudulugan - kakainan

🍩 gumagaralgal - nanginginig

🍩 humahaging - lumipad;nadaplisan

🍩 labì - bangkay

🍩 luray-luray - durog-durog

🍩 mapanudyo - mapanukso

🍩 masasal - sunod-sunod

🍩 nakalagak - nakatago;nakadeposito

🍩 nakatutuya -nakaiinis

🍩 paswit - sipol

🍩 napasandig - napasandal

🍩 sinakmal - kinain

🍩 sumambulat - sumabog

🍩 tagasuplong - tagasumbong

🍩 gumigiit - sumisiksik

🍩 inaama - ninong

🍩 karangya - karingal ; kabongga

🍩 maadorno - mapalamuti

🍩 mapaghulo - maunawaan;maintindihan

🍩 nagkalasog-lasog - nagkadurog-durog

🍩 namataan - nakita

🍩 mapahinuhod - mapasunod

🍩 nasinag - nabakas

🍩 sinalat - kinapa

🍩 tugatog - rurok; taas

---

written by: hanuelkim
©All Rights Reserve 2018
Vote 📒Share📒Comment

Wastong Gamit (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon