tutuonghcm-trac nghiem

29.1K 36 17

- 1 -

Câu 1. Thân phụ Hồ Chí Minh là cụ Nguyễn

Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?

1862

Câu 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị

Loan. Bà sinh năm nào?

1868

Câu 3. Huyện Bình Khê, nơi cụ Nguyễn Sinh

Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri

huyện thuộc tỉnh nào?

Bình Định

Câu 4. Thân phụ Hồ chí Minh là cụ Nguyễn Sinh

Sắc, cụ mất năm nào?

1929

Câu 5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh

Sắc, cụ qua đời ở đâu?

Cao Lãnh

Câu 6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị

Loan, bà mất năm nào?

1901

Câu 7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị

Loan, bà mất ở đâu?

Huế

Câu 8. Thâu mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị

Loan, bà sinh được mấy người con?

4

Câu 9. Nguyễn Sinh Cung đến Huế lần thứ nhất

vào năm nào?

1895

Câu 10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ "vào

làng " cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất

Thành vào thời gian nào?

1901

Câu 11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2

vào năm nào?

1906

Câu 12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn

Tất Thành là ai?

Nguyễn Sinh Sắc

Câu13. Nguyễn Tất Thành vào học ở trường

Việt_Pháp Đông Ba vào năm nào?

9 /1906

Câu 14. Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc

học Huế vào năm nào?

1907 -1908

Câu15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc

với khẩu hiệu:" Tự do- Bình đẳng- Bác ái " vào

năm nào?

1905

Câu 16. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc

biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa

Thiên vào thời gian nào?

tutuonghcm-trac nghiemĐọc truyện này MIỄN PHÍ!