Mga Katuturan ng Salita 1

170 17 1

Maaaring mga pamilyar o di pamilyar na salita ang makikita ninyo dito.

🍩 buktot - masama

🍩 bulong-bulungan - usap-usapan

🍩himok - pakiusap

🍩 inatasan - inutusan

🍩 kapilyahan - kalokohan

🍩 masigasig - pursigido

🍩 masusuyo - malalambing

🍩 mataman - masusi

🍩 nag-antanda - nagkurus

🍩 pautal - paputol- putol

🍩 titis - upos

🍩 abito - sutana

🍩 kalatas - sulat

🍩 kawangis - kamukha;katulad

🍩 makikipagtipan - makikipagkita

🍩 maligalig - magulo

🍩 maliligoy - paikot-ikot

🍩 manloloob - magnanakaw

🍩 masindakin - matatakutin

🍩 nakatangay - nakakuha;nakanakaw

----

written by: hanuelkim
©All Rights Reserve 2017
Vote 📒Share📒Comment

Wastong Gamit (Completed)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon