VI SINH Y HOC

3.8K 18 7

VI SINH Y HỌC

PHẦN I

ĐẠI CƯƠNG VI SINH Y HỌC

PHẦN II

CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP

CÁC CẦU KHUẨN GÂY BỆNH

PHẦN III

CÁC VIRUS GÂY BỆNH

PHẦN I

ĐẠI CƯƠNG VI SINH Y HỌC

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT HỌC

Mục tiêu học tập

1. Trình bày được đối tượng nghiên cứu của vi sinh vật học.

2. Trình bày được lịch sử phát triển của vi sinh vật học và hướng giải quyết bệnh nhiễm trùng

hiện nay.

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA VI SINH VẬT HỌC

Vi sinh vật học (Microbiology) là khoa học khảo sát hoạt động của các vi sinh vật (từ

Hylạp micros là nhỏ bé, bios là sự sống và logos là khoa học).

Vi sinh vật là các sinh vật nhỏ bé mắt trần không thấy và chỉ được phát hiện bằng kính hiển

vi.

Muốn đo kích thước của vi sinh vật, người ta sử dụng các đơn vị sau:

Micromet (µm, micrometre)   = 10-6

m

Nanomet (nm, nanometre)   = 10-9

m

Angstrom     = 10-10

m

Vi sinh vật bao gồm vi khuẩn, nấm men, nấm mốc, tảo, nguyên sinh động vật và virus.

Trước khi khám phá vi sinh vật người ta chia sinh vật làm 2 giới: giới động vật và giới thực

vật. Sau khi khám phá vi sinh vật người ta nhận thấy vi sinh vật kết hợp những đặc tính của

thực vật và động vật với tất cả những tổ hợp có thể có, cho nên việc phân loại sinh vật thành

hai giới làm phát sinh một số điều không hợp lý. Ví dụ như nấm men được phân loại là thực

vật vì phần lớn không di động mặc dù chúng ít có những tính chất của thực vật và cho thấy

những liên hệ sinh tiến hóa đậm nét với nguyên sinh động vật.

Năm 1866 nhà khoa học Đức E. Haeckel đề nghị xếp vi sinh vật vào một giới riêng,

giới Protista. Giới này phân biệt với thực vật và động vật ở sự tổ chức đơn giản của chúng: dù

đơn bào hoặc đa bào, tế bào của chúng không biệt hóa thành mô. Protista được phân loại như

sau :