Thế giới Phẳng

16.7K 105 2

TỦ SÁCH SOS2

Thế giới Phẳng

TÓM TẮT LỊCH SỬ

THẾ KỈ HAI MƯƠI MỐT

The World Is Flat

A BRIEF HISTORY OF

THE TWENTY-FIRST CENTURY

Thomas L. Friedman

THẾ GIỚI LÀ PHẲNG

Những người dịch:

Nguyễn Quang A, Cao Việt Dũng, Nguyễn Tiên Phong

CÙNG TÁC GIẢ

From Beirut to Jerusalem (1989)

The Lexus and the Olive Tree (1999)

[Chiếc Lexus và Cây Ôliu (NXB. Khoa học Xã Hội 2005)]

Longtitudes and Attitudes (2002)

THOMAS L. FRIEDMAN

THẾ GIỚI LÀ PHẲNG

Tóm tắt Lịch sử Thế kỉ Hai mươi Mốt

Farrar, Straus and Gioux / New York

Tặng Matt

và Kay

và Ron

Mục Lục

Lời giới thiệu

Thế giới Trở thành Phẳng Thế nào

Một: Khi Tôi Còn Đang Ngủ / 3

Hai: Mười Lực Làm Phẳng Thế giới / 48

Lực làm phẳng # 1. 9/11/89 / 48

Lực làm phẳng # 2. 9/8/95 / 56

Lực làm phẳng # 3. Phần mềm Work Flow / 71

Lực làm phẳng # 4. Open-Sourcing / 81

Lực làm phẳng # 5. Outsourcing / 103

Lực làm phẳng # 6. Offshoring / 114

Lực làm phẳng # 7. Xâu Chuỗi cung / 128

Lực làm phẳng # 8. Insourcing / 141

Lực làm phẳng # 9. In-forming / 150

Lực làm phẳng # 10. Các Steroid / 159

Ba: Ba sự Hội tụ / 173

Bốn: Sự Sắp xếp Vĩ đại / 201

Mĩ và Thế giới Phẳng

Năm: Mĩ và Tự do Thương mại / 225

Sáu: Những Tiện dân / 237

Bảy: Cuộc Khủng hoảng Trầm lặng / 250

Tám: Đây Không phải là một Thử nghiệm / 276

Các Nước Đang Phát triển và Thế giới Phẳng

Chín: Đức mẹ đồng trinh Guadalupe / 309

Các Công ti và Thế giới Phẳng

Mười: Các công ti đối phó thế nào / 339

Thế giới PhẳngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!