lop39

1.9K 1 0

Câu 1: Nêu tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo các bộ phận súng tiểu liên AK? Giải thích tầm bắn thẳng, tầm bắn hiệu quả, ý nghĩa của tầm bắn thẳng trong chiến đấu?

Tác dụng, tính năng chiến đấu

Súng tiểu liên AK trang bị cho từng người sử dụng để tiêu diệt sinh lực địch. Súng có lê để giáp lá cà. Súng có thể bắn liên thanh hay phát 1, chủ yếu bắn liên thanh. Súng dùng đạn kiểu 1943 do Liên Xô sản xuất hoặc kiểu 1956 (K56) do TQ sản xuất với các loại đầu đạn khác nhau: đầu đạn thường, đầu đạn vạch đường, xuyên cháy và cháy. Súng dùng chung đạn với súng trường SKS. K63.

Tầm ngắm ghi trên thước ngắm: AK 18 tương ứng 100800m ngoài thực địa.

AKM, AKMS 110 100 1000m.

Thước ngắm tương ứng thước ngắm 3.

Tầm bắn hiệu quả 400m, hỏa lực tập trung mục tiêu mặt đất, mặt nước là 800m, bắn máy bay và quân dù là 500m.

Tầm bắn thẳng 

Tốc độ bắn lý thuyết 600 phát/phút. Trong chiến đấu: liên thanh là 100 phát/phút. Bắn phát là 40 phát/phút.

Tốc độ đầu của đầu đạn: AK thường 710m/s. AKM, AKMS: 715m/s.

Trọng lượng của súng : AK 3,8kg đủ 30 viên đạn 4,3kg. súng AKM 3,1kg đủ 30 viên đạn là 3,6kg. súng AKMS 3,3kg đủ 30 viên đạn là 3,8kg.

2. Cấu tạo của súng

Nòng súng

Bộ phận ngắm

Hộp khóa nòng và nắp hộp khóa nòng.

Bệ khóa nòng và thoi đẩy

Khóa nòng.

Bộ phận cò

Bộ phận đẩy vể.

Ống dẫn thoi và ốp lót tay.

Báng súng và tay cầm.

Hộp tiếp đạn.

Tầm bắn thẳng là tầm bắn mà vị trí cao nhất của đường đạn không cao quá chiều cao của mục tiêu.

"Tầm bắn hiệu quả" là tầm bắn mà xác suất tiêu diệt mục tiêu cao, có từ 50% trở lên số đầu đạn trúng mục tiêu.

Ý nghĩa của tầm bắn thẳng trong chiến: nghiên cứu tầm bắn thẳng vận dụng trong tình huống chiến đấu khẩn trương, khi địch xuất hiện trong cự li bắn thẳng, để không mất thời cơ tiêu diệt địch, người bắn không cần lấy lại thước ngắm chỉ cần điều chỉnh đường ngắm bằng cách nâng hoặc hạ điểm ngắm, vẫn tiêu diệt được mục tiêu.

Câu 2: Nêu tác dụng, tính năng chiến đấu, cấu tạo các bộ phận súng trường CKC? Giải thích tầm bắn thẳng, tầm bắn hiệu quả, ý nghĩa của tầm bắn thẳng trong chiến đấu?

Tác dụng tính năng chiến đấu:

Súng trường CKC trang bị cho từng người sử dụng dùng hỏa lực, lưỡi lê, báng súng để tiêu diệt sinh lực địch. Súng cấu tạo gọn nhẹ, súng chỉ bắn phát một. Súng sử dụng đạn kiểu 1943 do Liên Xô và kiểu 1956 do Trung Quốc sản xuất. Việt Nam gọi là đạn K56. Đạn K56 có các loại đầu đạn: đầu đạn thường, đầu đạn vạch đường, đầu đạn xuyên cháy và đầu đạn cháy. Hộp tiếp đạn chứa được 10 viên.