tờ trình, hợp đồng khoán việc

5.6K 1 0

18.Khi nao su dung to trinh?Vai tro cua to trinh doi voi cong tac quan ly lanh dao

Tờ trình là loại vb mang tính chất trình bày dc sử dụng để đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên phê chuẩn hay xét duyệt một chủ trương hoạt động,1 phương án công tác,một công trình xây dựng hoặc 1 giải pháp nào khác mà cơ quan viết tờ trình ko thể tự quyết định dc (theo phân cấp quản lý,theo những quy định hiện hành về thủ tục hành chính)

Tờ trình có thể đề xuất những vấn đề liên quan đến các chủ trương,chính sách mới,các luật lệ,các quy trình mới...Tờ trình có khi cũng dc sử dụng để xin phê chuẩn những vấn đề thong thường trong điều hành và quản lý cơ quan như: mở rộng quy mô,thay đổi cơ cấu tổ chức,chức năng hoạt động,xây dựng them cở sở vật chất...

32:hop dong khoan viec dc su dung trong nhưng hoat dong nao cua doanh nghiep ? vai tro cua no doi voi hoat dong quan ly kinh te doanh nghiep ?

+ Hợp đông khoán việc là sự thõa thuận của 2 bên , trong đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả công việc đó .Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao theo thõa thuận đã thống nhất

+đặc điểm hợp đông khoán việc:

-là loai hợp đòng ưng thuận trong đó quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên sẽ phát sinh khi đã có sự thoa thuận giao kết hợp đồng .

-là loại hợp đòng song vụ cả 2 bên đều có quyền lợi à nghĩa vụ đối với nhau quyền lợi của bên này là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại.

-là loại hợp đồng có đền bù và thể hiện ở việc bên giao khoán phải trả thù lao cho bên nhận khoán .

+ các loại hợp đòng khoán việc :

-hợp đồng khoán việc toàn bộ là hợp đòng trong đó bên giao khoán trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí (cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động ) có lien quan đến các hoạt động để hoàn thành công việc .Như vậy trong khoản tiền mà người giao khoán trả cho ngươi nhận khoán bao gồm chi phí vật chất công lao động và cả lợi nhuận nữa .

-hợp đồng khoán việc từng phần là hợp đồng trong đó người nhận khoán phải tự lo cong cụ lao động .Người giao khoán phải trả tiền khấu hao công cụ lao động và tiền công lao động .

-hợp đồng lao đọng làm việc là hợp đồng mà người nhận việc chỉ cần dùng sức lao động để hoàn thành công việc .mọi yếu tố vật chất cần cho quá trình thực hiện công việc do bên giao việc đảm nhận.như vậy người giao việc chỉ phải trả tiền công lao động thuần túy.

tờ trình, hợp đồng khoán việcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!