Chapter 15

834K 17.4K 7.2K
                  

Chapter 15
First Step

I woke up with a sight of a familiar room. I didn't know what happened last night and how did I end up here, but I feel so much better now.

"Brendt?" I called him and wandered my eyes around the room.

I deeply exhaled and sat on the bed. Sinuklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri sa kamay nang hindi na tumitingin pa sa salamin.

Nilingon ko ang lamp desk sa gilid ng kama't inabot ko ang nakapatong sa ibabaw non na purse kong gamit kagabi. Kinuha ko ang cellphone ko't napakagat ng labi nang makita ko kung gaanong missed calls ang natanggap ko.

Ninety–eight missed calls and five messages.

Lahat ng missed calls at messages na 'yon ay galing lang sa iisang tao. It all came from Sean.

Sean:
I'm sorry...
Text me back please. Where are you?
I'm sorry, Sandra... Where are you? Please, tell me.
Sandra, please. You don't have to forgive me just tell me where you are. I'm so worried.
Sandra, don't do anything reckless, please. Dala-dala mo ang anak natin. Think of our baby first before making any move that can harm you.

Pagkabasa ko ng huling mensahe niya ay doon ko lang napagtanto na kaya lang siya nag-aalala sa akin ay dahil buntis ako. Dinadala ko ang anak naming dalawa at 'yon ang nagpapaalala sa kaniya. He doesn't really care about me, ang bata lang ang inaalala niya.

I bit my lower lip and let my tears flow as I put my phone down after reading all his messages and realizing that I'm only the mother of his unborn child.

"Don't cry..." nagulat naman ako nang bigla kong naramdaman ang pagyakap sa akin ni Brendt. Ni hindi ko man lang namalayang nakapasok na pala siya sa kaniyang kwarto. "I don't want to see you crying, Sandra..."

Humarap ako sa kaniya at saka sinubsob ang mukha ko sa kaniyang dibdib. Mas humagulgol ako na dahilan kung bakit mas humigpit ang kaniyang pagyakap sa akin habang hinagod-hagod niya ang likod ko.

"Think of your baby, Sandra." mahinahon niyang sabi habang patuloy sa pag-alo sa akin. "Buntis ka at makakasama sa bata ang sobrang pag-iyak mo. Just set the pain aside first. I know it's hard but do it for your baby."

Huminga naman ako ng malalim bago pinilit na pinatigil ang sarili sa pag-iyak. I need to take care of our baby. Our baby is the only reason why Sean's still putting up with me, now that his love already cameback. And of course, I love our baby so much that I can't afford to lose him or her.

Nang tumahan na ako ay inaya na ako ni Brendt na bumaba sa may kitchen upang makakain na ako ng breakfast.

"I cooked many delicious foods for you." nakangiting sabi ni Brendt at inilahad sa akin ang mga pagkaing nakahain sa hapagkainan.

"And dami mo namang niluto." nahihiya kong sabi habang tinatanaw ang mga pagkaing niluto niya.

"Of course. You're eating for two. I think it's only natural that I should cook this much." he explained.

Napangiti naman ako. Hindi ko talaga maitatangging swerte and magiging pamilya ni Brendt balang araw. Sa mga ipinapakita niya sa akin ngayon ay nakikita kong magiging mabuting asawa't ama siya.

"Hindi ka ba kakain?" tanong ko sa kaniya nang mapansing ako lang ang kumakain at nakatitig lang siya sabakin.

Umiling naman siya at ngumiti. "I cooked that specially for you. Nakakain na ako kanina. Sa'yo lang 'yan lahat."

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon