93 [2]

869 16 1

Przyszła dziś do mnie Pattie. Powiedziałam jej o wszystkim. Obiecała być cicho.

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now