25

1.1K 97 6

Widziałam twoją irytacje, kiedy czytałeś dwudziestą czwartą karteczke.

Została jeszcze połowa do końca

50 days to meet my crush · Zakończone ✔Where stories live. Discover now