GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH- MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP

6.8K 4 2

VNH3.TB6.728

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH-

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP

PGS.TS. Đoàn Minh Duệ

Đại học Vinh

Giải quyết tốt các vấn đề xã hội là một trong những chủ trương, giải pháp lớn nhằm

phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới. Những vấn đề xã hội Đảng ta

quan tâm bao gồm các lĩnh vực liên quan đến sự phát triển của con người và xã hội như:

dân số và nguồn nhân lực, lao động và việc làm, giáo dục và y tế, đạo đức và văn hoá,

những đảm bảo về an ninh và an toàn xã hội của đời sống cá nhân và cộng đồng.

Các vấn đề xã hội có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, do vị trí của con người

trong xã hội quy định. Song, do địa vị của con người ở mỗi chế độ xã hội khác nhau là

không giống nhau, cho nên vai trò, bản chất của các vấn đề xã hội cũng khác nhau. Trong

chủ nghĩa tư bản, nhân dân lao động là người làm thuê, mục tiêu của chủ nghĩa tư bản là

tăng lợi nhuận, duy trì sự thống trị của giai cấp tư sản. Để đạt tới mục tiêu đã được xác định,

chủ nghĩa tư bản đã có nhiều chủ trương, giải pháp về các vấn đề xã hội, trong đó có những

mặt tiến bộ như coi trọng giảm nhẹ sự bất bình đẳng trong xã hội cũng như tìm cách giảm

căng thẳng trong xã hội. Tuy nhiên, những mặt tiến bộ ấy không bền vững vì mâu thuẫn cơ

bản của chủ nghĩa tư bản là xã hội hoá của sản xuất và chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản

xuất vẫn còn tồn tại. Trong chủ nghĩa xã hội, nhân dân lao động là người làm chủ, con

người được coi là vốn quý nhất, mục tiêu phục vụ của chủ nghĩa xã hội là nâng cao chất

lượng cuộc sống cho con người. Do vậy, nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn tạo ra những khả

năng khách quan để thủ tiêu tình trạng người bóc lột người, cải thiện không ngừng các điều

kiện sống, tạo ra các tiền đề cho sự phát triển của cá nhân, của người lao động để họ tự giác

tham gia có hiệu quả các hoạt động sống, cũng như xây dựng một xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh.

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là xã hội vì con người, đặt con

người vào vị trí trung tâm của sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và lấy việc nâng cao

chất lượng cuộc sống con người làm mục tiêu phục vụ. Đảng ta luôn nhấn mạnh phát triển

kinh tế phải đi liền với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phát triển kinh tế theo định

Chuyên đề kinh tế chính trịĐọc truyện này MIỄN PHÍ!