Lảm nhảm fic :)

824 120 15

_Dạo này ship SOPE với KookMin đang dâng trào :")))

Hai couple cute vãi ra :>>

Ai giống au điểm danh cái :)))

Moá họ cứ như thế này >w< sao chịu nổi T^T

Động lực viết fic của tớ :))))))) Là đây 🌱

Động lực viết fic của tớ :))))))) Là đây 🌱

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
(Kookmin) [Ngược] [H] Món Đồ Chơi Trốn Chạy Đọc truyện này MIỄN PHÍ!