Superboy x Damian

9.5K 460 81
                  

Dành cho những ai không biết

Superboy : là con của Superman

Damian : con của Batman

Sao hai đứa này không phải con của Superman và Batman nhỉ ? Mà khỏi cần anh em thì hai đứa cũng tới với nhau rồi . Cha nào con nấy

 Cha nào con nấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sưu Tầm Các Mẩu Truyện, Ảnh Về Siêu Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ