Introduce

20.4K 228 37
                         

TFBBM #1
--------------_----------------------------------

TFBBM #1--------------_----------------------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Si Sierez Valdez  Model o Artista...Sa Pinaka Famous na Model Entertainment...Isa syang Korean girl pero She Transfer to Philippines at sa G-High nag aral kasama nya ang apat na Bad Boy.

Isa syang Korean girl pero She Transfer to Philippines at sa G-High nag aral kasama nya ang apat na Bad Boy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Si Carl Ashford  ang isang Cold,At Bad boy...Nag aaral sya sa G-High..Mahilig syang mang inis ng Tao o mang Bully.

Si Jack Valdez  ang kuya ni Sierez Pareho silang Model pero ni isa Sa Mga Ka gang ay hindi kilala si Sierez

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Si Jack Valdez  ang kuya ni Sierez Pareho silang Model pero ni isa Sa Mga Ka gang ay hindi kilala si Sierez..Si jack ang pinaka Cold,Meron syang Stone Heart,At Napaka Bully.

Si jack ang pinaka Cold,Meron syang Stone Heart,At Napaka Bully

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Si Kiel Mendoza kanang kamay ni Mark...si Kiel ay ang Matapang,Bully,Playboy,At Malambing,Makulit at Isa pang Prankster.

At Last

Si Mark Lee  Ang leader ng Grupo ang Pinaka Bad Boy,Playboy ,Fucc Boi, At Pinka Bully

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Si Mark Lee  Ang leader ng Grupo ang Pinaka Bad Boy,Playboy ,Fucc Boi, At Pinka Bully...Naging Model din sya pero Nag Quit sya..Dahil sa Fix Marriage.

At Ayan Ang Mga Tauhan..Now Scroll Down Para mabasa nyo na..

The Four Bad Boys And MeWhere stories live. Discover now