1

89K 1K 16
                         


HINDI nabagabag si Elizabeth kahit mangiyak-ngiyak na lumabas ng klinika ang kanyang nurse-midwife. Para sa kanya ay hindi dahilan ang pagiging baguhan nito para pumalpak ito nang paulit-ulit. Binuhusan niya ng alcohol ang mesa bago iyon pinasadahan ng malinis na towel. Napangiwi siya nang mangitim ang puting tuwalya.

Kadarating pa lang niya sa Lovely Quiñones Medical Clinic and Diagnostic Center at mainit na ang ulo niya dahil wala sa ayos ang mga kagamitan niya. Alam ng mga tao roon na maselan siya. Ayaw niyang nadaratnang wala sa ayos ang klinika niya. Hindi siya makakapagtrabaho nang maayos kapag ganoon ang kapaligiran. Alam din ng mga tao sa klinika ang kasungitan niya.

Nang pumasok ang maintenance na si Fina ay lumabas muna siya upang malinis nito ang klinika. May gumamit daw kasi ng klinika bago siya kaya medyo wala sa ayos ang nadatnan niya. Hindi naman niya malaman kung bakit ngayon maglilinis ang mga ito kung kailan naroon na siya. Pati tuloy ang mga pasyente ay maghihintay.

"Sorry po, Doktora," apologetic na sabi sa kanya ni Fina. Matagal na ito roon kaya dapat ay kabisado na siya nito. "Hindi po kasi agad ito itinawag sa 'kin. Hindi ko naman alam na ginamit pala ito ng ortho."

She hated excuses. Sa halip na kung ano ang lumabas mula sa bibig niya ay hindi na lang siya sumagot. Ayaw niyang simulan ang panggagamot niya na mainit ang ulo. Pagkatapos linisin ang clinic ay pumasok na uli siya roon. Kahit hindi pa nakakabalik ang assistant niya ay nagpapasok na siya ng pasyente.

Kahit ang mga pasyente niya ay alam ang pagiging mataray niya, pero hindi naman lumilipat ang mga ito sa iba. Kakatwang gusto pa rin siya ng mga ito sa kabila ng katarayan niya. Hindi niya tino-tolerate ang katigasan ng ulo ng mga babaeng mother-to-be. Kapag hindi sumusunod sa mga sinasabi niya ay pinapagalitan niya ang mga ito.

Hindi naman siya mataray for the sake of being mataray. Palaging may dahilan kung bakit siya nagtataray. Hindi kasi biro ang pagbubuntis. Totoo ang sinasabi ng matatanda na tila nakabaon sa hukay ang isang paa ng isang babaeng nagdadalang-tao. Kung hindi mag-iingat ay malalagay sa peligro ang buhay nito at ng sanggol na dinadala nito.

Kasalukuyan niyang sinisilip ang cervix ng isang pasyente nang biglang nahawi ang berdeng kurtina na nakapalibot sa examination bed.

"I'm sorry, Doc," anang nurse-midwife na nakatalagang maging assistant niya. "May iniutos lang po sa 'kin sa ibaba."

"Draw the curtain," naiinis na sabi niya. Nakikita naman nito na may pasyente siya.

Tumalima ito. Ilang beses na niya itong pinagsabihan tungkol sa privacy ng pasyente pero parang hindi nito iyon naiintindihan. Sa lahat ng ayaw niya ay iyong kailangan pa niyang sabihin ang lahat ng kailangan nitong gawin. Kahit pa sabihing may pinto naman at solo nila ang silid, importante pa ring maramdaman ng pasyente ang privacy nito. Mahirap para sa isang babae na bumukaka sa harap ng doktor para eksaminin ang reproductive system nito. Kahit paano ay nais niyang ma-alleviate ang pagkailang at pagkahiya na nararamdaman ng mga ito.

"Magpa-pap smear ka na rin, Lenie," pagkausap niya sa pasyente. Naroon na rin lang ito, kukuha na siya ng sample ng smear nito. Unang pagbubuntis nito. Dati na niya itong pasyente noong hindi pa ito ikinakasal. Ngayong expectant mother na ito ay sa kanya pa rin ito lumapit.

"Sige, Doc. Ikaw ang bahala," sabi nito.

Hinintay niyang abutan siya ng assistant niya ng cotton swab ngunit nainip lang siya. "Cotton swab, please," naiinis na sabi niya.

Noon lamang kumilos ang assistant niya. Nang makakuha siya ng sample ay hindi pa rin nito naihahanda ang slide kung saan niya ipapahid ang smear. Pilit niyang pinigilan ang sarili na mainis. Hindi siya ang tipo ng doktor na namamahiya ng nurse sa harap ng mga pasyente. Pinagtiisan na lang niya itong manduhan hanggang sa matapos siya. Mamaya na niya ito pagsasabihan. Hindi naman masasabing bago pa ito sa procedure dahil maraming beses na nila iyong ginawa at dalawang linggo na itong assistant niya.

Pakiramdam ni Elizabeth ay pagod na pagod siya pagkatapos ng clinic hours niya. Tatlong oras lang siya nag-clinic at hindi naman ganoon karami ang mga pasyente pero iba ang pagod niya. Siguro ay dahil tila walang nangyaring productive sa araw na iyon. Tila mas maraming pangit na nangyari sa kanya.

Pagbaba niya ay nakita niyang pinagagalitan ni Celia—ang head nurse sa Love Clinic—ang assistant nurse niya. May ilang mga pasyente sa waiting area na nakakarinig ng mga sinasabi ni Celia. Napailing na lang siya. May simpatya siyang naramdaman sa nurse na naiiyak na sa mga oras na iyon dahil napapahiya sa harap ng mga pasyente.

Hindi niya malaman kung bakit ganoon ang ugali ni Celia. Hindi nito dapat ipinaparinig sa mga pasyente na pinapagalitan nito ang mga nurse. Magkakaroon ng impresyon ang mga pasyente na hindi efficient ang mga nurse sa Love Clinic. Sa palagay niya ay may mali rin sa pagte-train at pagma-manage nito sa mga nurse at staff kaya ganoon ang mga ito. Wala naman siyang karapatang pagsabihan si Celia kaya hindi siya maaaring makialam sa mga ganoong bagay. Baka lalo siyang mapagod. Nagpaalam na lang siya sa halip na pagsabihan ang kawawang nurse. She'd had enough of Celia already.

Love Drunk COMPLETED (Published by PHR)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon