[Couple]

4.1K 191 44

[01]: Bạch Dương - Tử

Sư: " Yêu hay không yêu nói một lời "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

: " Yêu hay không yêu nói một lời "

Dương: " Không yêu"

: " Nếu mày yêu nói đi ngại "

Dương: " Đã bảođ*o yêu ! "

: " Ặc TvT "

Dương: " Nhưngthích! "

...

[02]: Cự Giải - Song Tử

[02]: Cự Giải - Song Tử

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Song: " Anh yêu em "

Giải: " Sến quá cha nội! "

Song: " Sao mày phũ dữ vậy? "

[12CS]- Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ [Full]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!