PHÂN TÍCH CÁC VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

12.2K 1 0

9 PHÂN TÍCH CÁC VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

KN: Thị trường TC là nơi diễn ra các hđ trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua các phương pháp sử dụng và công cụ tài chính nhất định

Vai trò cảu TTTC

-TTTC đóng vai trò là kênh dẫn vốn từ nơi tạm thời thừa tới nơi tạm thời thiếu, thu hút hoạt động các nguồn TC trong và ngoài nước góp phần quan trọng tài trợ cho nhu cầu phát triển kt-xh, khuyến khích tiết kiệm, đầu tư

-TTTC thúc đẩy việc tích lũy và tập trung vốn để đáp ứng nhu cầu XD cơ sở vật chất, kỹ thuật, sxkd nhằm nâng câo hiệu quả sử dụng các nguồn TC

-TTTC tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách tài chính, tiền tệ của nhà nước

PHÂN TÍCH CÁC VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!