PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA NSNN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

5.1K 3 0

2.PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA NSNN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:

NSNN phản ánh các mối quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ tập trung của NN khi NN tham gia phân phối các nguồn TC quốc gia nhằm thực hiện các chức năng của NN trên cơ sở luật định

Vai trò:

a) NSNN là công cụ định hướng phát triển sx, hình thành cơ cấu kinh tế mới, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định và bền vững.

-NN thực hiện chính sách thế nhằm kích thích hoặc gây sức ép trong hđ sxkd thuế là công cụ chủ yếu của DN trong việc quản lý và điều tiết vĩ mô nền kt, có tác dụng phục vụ có hiệu quả chủ trương giải phóng các tiềm năng của các thành phần KT, góp phần đổi mới cơ chế quản lý và cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sắp xếp lại sx, thúc đẩy hạch toán KT, gắn KTTT với KH kinh tế quốc dân, mở rộng kinh tế đối ngoại bảo vệ KT đối nội, thực hiện sự bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh giữa các thành phần kt theo hướng phát triển có lợi cho nền KT

-thông qua các nguồn thu NS (chủ yếu là từ thuế) cũng góp phần định hướng phát triển sx, kích thích các DN đầu tư phát triển sx kd hoặc giảm bớt luồng di chuyển vào nơi cần hạn chế sxkd.

b) NSNN là công cụ để điều tiết thị trường, bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát

-Đối với thị trường hàng hóa, hđ điều tiết của chính phủ được thực hiện thông qua việc sử dụng các quỹ dự trữ của NN, bằng công cụ thuế và chính sách chi tiêu của NSNN, chính phủ có thể tác động và tổng cung hoặc tổng cầu để góp phần ổn định giá cả trên thị trường

-Đối với thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường lao động.. hđ điều tiết của chính phủ thông qua việc thực hiện một cách đồng bộ các chính sách TC và chính sách tiền tệ góp phần kiềm chế và đẩy lùi lạm phát

NSNN là công cụ có hiệu lực của NN để điều chỉnh và lĩnh vực TN, góp phần giải quyết các vấn đề XH

-Nhằm thực hiện công bằng XH về thu nhập, đảm bảo và ổn định cuộc sống của các tầng lớp dân cư, đảm bảo vai trò kích thích của TN đối với sự phát triển đời sống vật chất và tinh thần của người lao động

-Chính sách thuế và chính sách chi NSNN góp phần tích cực vào quá trình phân phối lại TN và tiền lương giữa giữa những người làm việc trong khu vực sxkd, khu vực hành chính, giữa người sống ở thành thị, nông thôn, miền núi, hải đảo nhằm ổn định đời sống người dân và cân bằng XH.

-Thông qua việc sử dụng công cụ thuế kết hợp thuế trực thu và thuế gián thu để điều tiết bớt Thu nhập của người có thu nhập cao và nâng đỡ người có thu nhập thấp

NSNN đối với việc củng cố, tăng trưởng sức mạnh của bộ máy nhà nước từ TW đến địa phương.

-NSNN là nguồn TC quan trọng nhất trong việc duy trì hđ của bộ máy nhà nước từ TW đến địa phương

-NSNN là nguồn kinh phí quyết định các hoạt động quốc phòng và an ninh

* Vai trò kiểm tra của NSNN

-Vai trò kiểm tra của NSNN gắn chặt với quyền lực của NN, nhất là quyền lực của hệ thống hành chính đất nước. Nó là loại kiểm tra đơn phương theo hệ thống thứ bậc cơ quan quyền lực, cơ quan hành chính NN các cấp về nghĩa vụ phải thực hiện đối với NS cũng như việc sử dụng vốn, kinh phí và tài sản của NN

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA NSNN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!