Prologue

45.9K 525 15
                         


NAGKANDAHABA ang leeg ng anim na taong gulang na si Miliza sa paglingon sa gate ng malaking bahay na nadaanan niya. Doon nakatira ang batang lalaki na tumulong sa kanya noong nagdaang araw...

Takot si Miliza sa aso at pusa ngunit napilitan siyang sundin ang Tita Lenna niya nang utusan siya nitong ilibot sa subdivision ang paboritong tuta ng Ate Lia niya na si Bee. Hindi niya akalain na makulit pala ang tuta na iyon. Nang tumakbo ito ay nahila siya nito. Bago pa niya namalayan ay nadapa na siya. Naglilikot pa rin ang makulit na tuta kaya nagasgasan nang husto ang mga siko niya dahil hindi niya binitiwan ang tali nito. Mangiyak-ngiyak siya sa sakit.

Mayamaya, mula sa kanyang likuran ay may naramdaman siyang mga kamay na bumuhat sa kanya para ibangon siya. Kinuha nito ang hawak niyang tali, pagkatapos ay narinig niyang sinaway nito ang malikot na tuta. Napasulyap siya kay Bee. Mukhang kilala nito ang sumasaway rito dahil nanahimik ito. Umupo ito sa kalsada habang kumakawag ang buntot.

"May mga sugat ka," narinig niyang sabi ng bata.

Nilingon niya ito. Napanganga siya nang mapagmasdan niya ang mukha nito—napakaguwapo nito! Sa tingin niya ay ilang taon lang ang tanda nito sa kanya pero parang binata na itong tingnan. Ang linis-linis nito at parang ang bango-bango pa. Kung posible ang magkaroon ng crush sa edad niya ay baka crush na niya ito dahil kumabog ang dibdib niya nang magtama ang mga mata nila.

Hinawakan nito ang braso niya at sinipat-sipat iyon. "Saan ba ang bahay n'yo?"

"Sa Jasmine Street," nahihiyang sagot niya. "Salamat sa tulong mo, ha?"

"Hindi sa 'yo ang tuta na 'yan, 'no?"

"Sa kapatid ko."

"Kay Lia?"

"Kilala mo siya?"

Tumango ito. "Kapatid mo siya?"

"Stepsister."

"Ah, okay. Ano'ng name mo? Ako si Theo," pagpapakilala nito sa sarili. "'Yon ang bahay namin," anitong nakaturo sa bahay na nasa tapat mismo ng kinatatayuan nila.

"I'm Miliza..."

Lalo itong gumuwapo nang ngumiti ito.

Nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya at igiya siya papasok sa nakabukas na gate ng bahay nito.

"S-saan tayo pupunta?"

"Naghahanap ng kalaro si Bee kaya siya naglilikot. Hayaan mo siyang makipaglaro sa mga alaga ko. Gamutin muna natin ang mga sugat mo,"

"P-papasok tayo sa bahay n'yo?"Hindi pa niya ito kilala kaya bakit siya sasama rito? Ang sabi ng papa niya ay hindi siya dapat sumasama sa mga hindi pa niya kakilala kahit mukhang mabait pa ang mga iyon. Tumigil siya sa paghakbang at pilit na binawi ang kamay niya rito. "Ibigay mo na lang sa akin si Bee. uuwi na kami—"

"Linisin muna natin ang sugat mo, baka maim-peksiyon 'yan, sige ka." Sumeryoso ito. "Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa sugat na naiimpeksiyon? Lumalaki na parang ano... Ahm... kasinlaki ng ulo mo, mamamaga at mapupuno ng nana hanggang sa sumabog! At kapag sumabog na, lahat ng kinain mo ay lalabas sa sugat mo! Gusto mo bang mangyari 'yon sa 'yo?" Base sa seryosong anyo at namimilog na mga mata nito ay mukhang hindi ito nagsisinungaling.

Nakangiwing lumapit siya rito. "S-sasabog? L-lalabas sa sugat ang lahat ng kinain ko?" natatakot na tanong niya. Naglaro sa diwa niya ang magiging hitsura ng sugat niya kapag sumabog iyon.

Knight's Sweet Vow COMPLETED (Published by PHR)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon