Prologue

36.6K 434 4
                         

"NAGTATANONG lang si Lola, Arianna," banayad na agaw ni Gabrielle sa kanyang adopted sister nang makitang napasapo sa dibdib ang kinikilalang abuela.

Marahang naupo ang matanda sa isa sa mga silya sa garden set at hinagod-hagod ang dibdib.

"May mawawala ba sa 'yo kung kakausapin mo kami nang maayos?" sabad ni Quiah, ang kanyang isa pang adopted sister. Lumapit ito sa likod ni Lola Santina at hinagod-hagod ang balikat at likod ng matanda. "Pamilya mo kami. Karapatan naming malaman ang mga importanteng—"

"Shut up, Quiah, okay?" Biglang bumaling si Arianna kay Quiah.

Sa kanilang tatlong adopted sisters, si Arianna pa ang galit samantalang dapat nga ay maayos nitong ipinaliliwanag ang biglaang pag-uwi sa farm na buntis at ni hindi nila nasilayan man lang ang ama ng dinadala.

"Ikaw na ang anghel sa ating tatlo! Kayo na ni Gabrielle ang laging magaling! Kayo ang matinong apo, ang malinis! Kahihiyan naman talaga ang palaging dala ko mula pa noon, hindi ba? Bakit nagugulat pa kayo ngayon? Oo, lumandi ako! Nagpabuntis ako sa kung sino mang iresponsableng ama ng dinadala ko!" Lalong tumaas ang boses ni Arianna. "Ano pa ang gusto n'yong marinig? Na ipapa-abort ko ang baby ko?"

Sabay na napabuntong-hininga sina Gabrielle at Quiah habang si Lola Santina ay napapikit na lang.

"Para matahimik na kayong lahat, siya!" pasigaw na dugtong ni Arianna, ibinagsak sa mesa ang isang litrato.

Napahagod si Gabrielle sa sentido, si Quiah ay dumiin ang hawak sa balikat ni Lola Santina, habang ang matanda ay nagpatuloy sa paghagod sa dibdib. Pare-pareho silang napamaang sa "kapamilyang" itinalaga na yata ang sarili para maging sakit ng ulo, lalo na ni Lola Santina na abot-abot na sakit ng loob ang dinanas.

"Siya ang ama ng dinadala ko! Masaya na kayo? Patahimikin n'yo na ako, puwede ba? Hindi ko papatayin ang anak ko, Lola, okay? Isisilang ko siya kaya hindi ko hahatakin sa impiyerno ang malilinis n'yong kaluluwa!"

"Arianna, hija—"

"Makikita niya ang mundo at mapapasakanya ang mana niya mula sa inyo, Lola. Malinaw na ba? Hindi ko gustong makasama habang-buhay ang lalaking 'yan kaya hayaan n'yo na siya. At huwag n'yo nang pakialaman pa ang buhay ko. Mabubuhay kaming mag-ina sa paraang gusto ko." Padabog na tumalikod si Arianna.

Naiwan sila na pare-parehong napatitig sa lalaking kasama ni Arianna sa larawan. Si Quiah ang dumampot sa larawan.

"May address sa likuran, Lola," sabi ni Quiah sa abuela bago tumingin kay Gabrielle. "Sa Taiwan, Bri."

Sinalubong lang ni Gabrielle ang makahulugang tingin ng kapatid.

Isang Rosas, Isang Pag-ibig, Isang IkawTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon