QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

12K 3 4

CÂU 10: QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT:

a.Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sx:

LLSX: Là phương thức kết hợp giữa người lao động với tư liệu sản xuất, tri thức, năng lực, kỹ năng kinh nghiệm của họ tạo ra một sức sx trong sản xuất vật chất.

-LLSX bao gồm tư liệu sản xuất và người lao động với trình độ tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm sản xuất và thói quen lao động.

-LLSX là những nhân tố có tính sáng tạo và tính sáng tạo đó có tính lịch sử. Các yếu tố của lực lượng sx có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó người lao động giữ vai trò quyết định , công cụ lao động thể hiện trình độ phát của lực lượng sản xuất (trình độ chinh phục chinh phục tự nhiên của con người)

Quan hệ sản xuất: là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội)

Quan hệ sản xuất bao gồm: Quan hệ sở hữu về tự liệu sản xuát, quan hệ tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, quan hệ trong phân phối kết quả của quá trình sx đó. Những quan hệ sx này tồn tại trong mối quan hệ thống nhất và chi phối, tác động lẫn nhau trên cơ sở quyết định của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất

b.Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sx quyết định quan hệ sx và quan hệ sx tác động trở lại lực lượng sx

Mối quan hệ thống nhất giữa LLSX và QHSX tuân theo nguyên tắc khách quan. QHSX phải phụ thuộc vào thực trạng phát triển của LLSX trong mỗi giai đoạn lịch sử xác định: bởi vì, QHSX chỉ là hình thức kinh tế-xh của quá trình sx,còn lực lượng sx là nội dung vật chất, kỹ thuật của quá trình đó

Tuy nhiên , QHSX với tư cách là hình thức KT-XH của quá trình sx, nó luôn luôn có khả năng tác động trở lại sự vận động, phát triển của LLSX. Sự tác động này có thể diên ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực . Điều đó phụ thuộc vào tính phù hợp hay không phù hợp của QHSX với thực trạng và nhu cầu khách quan của sự vận động, phát triển lực lượng sx. Nếu "Phù hợp" sẽ có tác dụng tích cực và ngược lại, "không phù hợp" sẽ có tác dụng tiêu cực.

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX là mối quan hệ thống nhất có bao hàm khả năng chuyển hóa thành các mặt đối lập và phát sinh mâu thuẫn.

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX là mối quan hệ mâu thuẫn biện chứng giữa nội dung vật chất, kỹ thuật với hình thức kinh tế-xã hội của quá trình sx. Sự vận động của mâu thuẫn này là một quá trình đi từ sự thống nhất đến nhưgnx khác biệt và đối lập xung đột từ đó làm xuất hiện nhu cầu khách quan phải được giải quyết theo nguyên tắc QHSX phải phù hợp với sự pát triển của LLSX. Sự vận động của mâu thuẫn này cũng phải tuân theo quy luật "Từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại", quy luật "Phủ định của phủ định", khiến cho quá trình phát triển của nền sx xã hội diễn ra với tính chất tiệm tiến, tuần tự, lại vừa có tính nhảy vọt với những bước tiến đột biến, kế thừa và vượt qua của nó ở trình độ ngày càng cao hơn.