QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

61.1K 53 10

CÂU 10: QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT:

a.Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sx:

LLSX: Là phương thức kết hợp giữa người lao động với tư liệu sản xuất, tri thức, năng lực, kỹ năng kinh nghiệm của họ tạo ra một sức sx trong sản xuất vật chất.

-LLSX bao gồm tư liệu sản xuất và người lao động với trình độ tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm sản xuất và thói quen lao động.

-LLSX là những nhân tố có tính sáng tạo và tính sáng tạo đó có tính lịch sử. Các yếu tố của lực lượng sx có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó người lao động giữ vai trò quyết định , công cụ lao động thể hiện trình độ phát của lực lượng sản xuất (trình độ chinh phục chinh phục tự nhiên của con người)

Quan hệ sản xuất: là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội)

Quan hệ sản xuất bao gồm: Quan hệ sở hữu về tự liệu sản xuát, quan hệ tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, quan hệ trong phân phối kết quả của quá trình sx đó. Những quan hệ sx này tồn tại trong mối quan hệ thống nhất và chi phối, tác động lẫn nhau trên cơ sở quyết định của quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất

b.Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX là mối quan hệ thống nhất biện chứng, trong đó lực lượng sx quyết định quan hệ sx và quan hệ sx tác động trở lại lực lượng sx

Mối quan hệ thống nhất giữa LLSX và QHSX tuân theo nguyên tắc khách quan. QHSX phải phụ thuộc vào thực trạng phát triển của LLSX trong mỗi giai đoạn lịch sử xác định: bởi vì, QHSX chỉ là hình thức kinh tế-xh của quá trình sx,còn lực lượng sx là nội dung vật chất, kỹ thuật của quá trình đó

Tuy nhiên , QHSX với tư cách là hình thức KT-XH của quá trình sx, nó luôn luôn có khả năng tác động trở lại sự vận động, phát triển của LLSX. Sự tác động này có thể diên ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực . Điều đó phụ thuộc vào tính phù hợp hay không phù hợp của QHSX với thực trạng và nhu cầu khách quan của sự vận động, phát triển lực lượng sx. Nếu "Phù hợp" sẽ có tác dụng tích cực và ngược lại, "không phù hợp" sẽ có tác dụng tiêu cực.

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX là mối quan hệ thống nhất có bao hàm khả năng chuyển hóa thành các mặt đối lập và phát sinh mâu thuẫn.

Mối quan hệ giữa LLSX và QHSX là mối quan hệ mâu thuẫn biện chứng giữa nội dung vật chất, kỹ thuật với hình thức kinh tế-xã hội của quá trình sx. Sự vận động của mâu thuẫn này là một quá trình đi từ sự thống nhất đến nhưgnx khác biệt và đối lập xung đột từ đó làm xuất hiện nhu cầu khách quan phải được giải quyết theo nguyên tắc QHSX phải phù hợp với sự pát triển của LLSX. Sự vận động của mâu thuẫn này cũng phải tuân theo quy luật "Từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại", quy luật "Phủ định của phủ định", khiến cho quá trình phát triển của nền sx xã hội diễn ra với tính chất tiệm tiến, tuần tự, lại vừa có tính nhảy vọt với những bước tiến đột biến, kế thừa và vượt qua của nó ở trình độ ngày càng cao hơn.

c.Sự vận dụng quy luật này ở nước ta

Từ mộ nền nông nghiệp lạc hậu, sx nhỏ là chủ yếu, nước ta đi lên CNXH. Kinh nghiệm thực tế đó chỉ rõ, LLSX bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp QHSX lạc hậu , mà ngay khi QHSX phát triển không đồng bộ và có những yếu tố đi quá xa so với trình đọ phát triển của LLSX

Thực tế LLSX nước ta còn thấp kém lại phát triển không đồng đều, cho nên ta cần phải coi trọng những hình thức kinh tế trung gian, quá độ từ thấp đến cao, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. Để xây dựng phương thức sản xuất XHCN, Đảng ta chủ trương xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế, phát triển mạnh mẽ LLSX để xây dựng cơ sở kinh tế của CNXH. Từng bước xã hội hóa XHCN, quá trình đó không phải bằng gò ép, mà được thực hiện từng bước thông qua sự hỗn hợp các hình thưc sở hữu như công ty cổ phần, chủ nghĩa tư bản nhà nước, các hình thức hợp tác... để dần dần hình thành các tập đoàn kinh tế lớn, trong đó, kinh tế nhà nước và tập thể đóng vai trò là nền tảng.

Chúng ta chỉ bỏ qua những gì của XH cũ không còn phù hợp, thực hiện chủ trương chuyển hóa cái cũ thành cái mới theo định nghĩa XHCN

-Ý nghĩa thực tiễn:

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật này thể hiện ở chỗ bỏ qua một hoặc hai phương thức sx để tiến đến một phương thức sản xuất cao hơn dưới hình thức khác. Như thế thời kỳ quá độ lên CNXH của chúng ta ko phải nhất thiết phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản CN. Các nước đi sau ko nhất thiết lặp lại một cách tuần tự những bước phát triển mà những nước tiên tiến đã trải qua. Cuộc khủng hoảng trầm trọng ở các nước XHCN hiện nay là do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản là không nhận thức và vận dụng đúng những quy luật xã hội, trong đó đặc biệt là quy luật quan hệ sx phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX. LLSX ko chỉ bị kìm hãm khi QHSX lạc hậu mà nó bị kìm hãm ngay cả khi có những yếu tố của QHSX đi quá xa LLSX

Như vậy trong thời kỳ hiện nay, để xây dựng một phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, chugns ta trước tiên phải thiết lập một QHSX mới phù hợp với trình độ của LLSX. Đó là chủ trương xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chết thị trường, có sự quản lý của nhà nước, nhằm phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế, phát triển mạnh mẽ LLSX, xây dựng cơ sở kỹ thuật của XHCN

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤTĐọc truyện này MIỄN PHÍ!