ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA

13.2K 3 7

CÂU 12: ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA:

a.Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa:

Khái niệm: Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lai động tác động vào đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Sản phẩm đó chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu của người sản xuất ra nó sản xuất tự cung tự cấp. Sản phẩm đó sản xuất ra để bán  sản xuất hàng hóa.

Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hóa:

-Thứ nhất: cớ sự phân công lao động, xã hội

Phân công lao động XH là sự phân chia lao động XH vào các ngành nghề khác nhau

Phân công lao động tất yếu xuất hiện nhu cầu trao đổi hàng hóa

Phân công lao động là cơ sở, tiền đề của sản xuất hàng hóa

-Thứ hai: sự tách biệt tương đối về kinh tế của những người sản xuất

Do quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sx người sản xuất độc lập với nhau

Tuy nhiên do phân công lao động nên giữa những người sản xuất có sự phụ thuộc vào nhau phải trao đổi sản phẩm cho nhau dưới hình thức hàng hóa

Đó là điều kiện cần và đủ cho sự ra đời và tồn tai của sản xuất hàng hóa

b.Đặc trưng và ưu thế của sx hàng hóa:

Thúc đẩy sự phân công lao động xã hội phát triển, mở rộng quy mô sản xuất trên cơ sở nhu cầu nguồn lực XH

Tạo môi trường KT năng động cạnh tranh, thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sx

Nâng cao đời sống vật chất cho con người

Hạn Chế:

-Phân hóa giàu nghèo

-Tiềm ẩn khả năng khủng hoảng phá hoại môi trường sinh thái xã hội

ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓAĐọc truyện này MIỄN PHÍ!