CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN-KẾT QUẢ

8.8K 5 8

CÂU 4:CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN-KẾT QUẢ

a.Khái niệm: "là PTTH dùng để chỉ sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các mặt cùng trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra một biến đổi nhất định nào đó"

-Kết quả: " là những biến đổi xuất hiện do nguyên nhân nào đó gây ra

b.Mối quan hệ biện chứng:

-Không có nguyên nhân nào không dẫn đến kết quả và không có kết quả nào lại không có nguyên nhân.

-Nguyên nhân sinh ra kết quả, nguyên nhân luôn xuất hiện trước kết quả , còn kết quả bao giờ cũng xuất hiện sau nguyên nhân và có thể tác động lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

-Một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều kết quả và ngược lại, một kết quả có thể do một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra.

-Nguyên nhân và kết quả có thể thay đổi vị trí và chuyển hóa cho nhau.

Mối quan hệ nhân quả trở thành chuỗi vô tận, cái là kết quả của hiện tượng đứng trước có thể là nguyên nhân của hiện tượng đứng sau và ngược lại

c.Ý nghĩa phương pháp luận:

-Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải bắt đầu từ việc đi tìm những nguyên nhân xuất hiện sự vật hiện tượng.

-Cần phải phân loại các loại nguyên nhân để có những biện pháp giải quyết đúng

-Tận dụng các kết quả đạt được để thúc đẩy nguyên nhân phát huy tác dụng đạt được mục đích đề ra.

-Cần tạo điều kiện cho các nguyên nhân tác động cùng chiều để có những biện pháp giải quyết đúng

-Ngược lại phải loại trừ những nguyên nhân gây tác động ngược chiều làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành kết quả.

CẶP PHẠM TRÙ NGUYÊN NHÂN-KẾT QUẢĐọc truyện này MIỄN PHÍ!