CẶP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG

6.4K 2 0

CẶP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG:

a.Khái niệm:

-Bản chất: Là tổng hợp tất cả các mặt những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, quyết định sự vận động và phát triển của sự vật

-Hiện tượng: Là biểu hiện bên ngoài của bản chất trong những điều kiện nhất định

b. Mối quan hệ biện chứng:

-Bản chất hiện tượng có sự thống nhất với nhau

-Bản chất của sự vật bao giờ cũng lộ ra bên ngoài thông qua hiện tượng

-Mỗi hiện tượng bao giờ cũng bộc lộ ít nhiều bản chất

-Bản chất và hiện tượng có sự đối lập: Bản chất là cái bên trong, còn hiện tượng là cái bên ngoài.

-Bản chất là cái sâu sắc còn hiện tượng phong phú đa dạng

c.Ý nghĩa phương pháp luận:

-Nhận thức không chỉ dừng lại ở hiện tượng mà cần đi sâu tìm hiểu bản chất của sự vật

-Lấy hiện tượng nào đó làm điểm xuất phát để đi sâu vào nghiên cứu bản chất bên trong của sự vật

-Cần bổ sung thêm các hiện tượng khác để có thể phản ánh bản chất một cách đầy đủ nhất.

CẶP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNGĐọc truyện này MIỄN PHÍ!