Chapter 1

35.2K 377 10
                         


MULA SA munting bintana kung saan nakasilip si May ay tinatanaw niya ang nangyayari sa labas. Nakita niya ang pag-ibis ni Redge de Guia mula sa kotse para buksan ang passenger seat. Nakangiting lumabas mula roon ang best friend niyang si Bienne. Isinara ni Redge ang pinto pagkatapos at hinapit ang baywang ni Bienne, kasunod ay siniil ito ng halik.

Kinikilig na napangiti siya. Iniwan niya ang bintana at sumandal sa dingding, tumingala sa kisame ng apartment nilang magkaibigan. Napabuntong-hininga siya.

Parang kailan lamang, puro luha ang dulot ng pag-ibig kay Bienne. Saksi siya kung paano ito gabi-gabing umiiyak noon dahil kay Redge. Pero ngayon, pagkatapos ng mga pagsubok, masaya na ang love life ng best friend niya. It was a fairy tale come true—si Bienne na anak lamang ng isang katiwala sa De Guia farm sa Zambales na pareho nilang probinsiya, ngayon ay suot na ang singsing ni Redge de Guia. And soon, her best friend would be the queen of De Guia plantation in Davao.

"Pana-panahon lang iyan," usal niya sa sarili at bumungisngis nang makita niya sa diwa ang parating niyang love story—sa ngayon, pantasya muna pero sa mga susunod na araw ay magkakatotoo rin iyon. Basta hindi siya mapapagod mangarap.

At sino na nga ba ang Prince Charming niya?

Well, simpleng lalaki lang naman ang hinahanap niya. Basta nagtataglay ng tatlong M na katangian—magandang lalaki, mabuting tao at mayaman. So far, wala pa siyang nakikilalang potential Prince Charming.

Si Resty, ang kababata niya at masugid na manliligaw sa kasalukuyan ay pasado sa naunang dalawang katangian. Sa ikatlo siya nagkaproblema dahil simpleng empleyado lamang ito at breadwinner pa ng pamilya. Halos wala nang natitira sa sinusuweldo nito para sa sarili.

Napapitlag siya nang makarinig ng mga katok sa pinto. Tumayo siya para buksan iyon.

"Lasagna para sa 'yo," turan ni Bienne nang bumungad sa pinto. "At ito." Hinampas siya nito ng grocery bag. "Sanitary napkin mo, bruha ka!" Natatawa pa rin ito kahit nang nakaupo na sa sala. T-in-ext niya ito na ibili siya ng sanitary pads dahil naubusan siya ng stock at sa nararamdaman niyang bigat ng katawan, malamang may dalaw na siya mamayang gabi.

"Si Redge pa ang bumili niyan, nakakahiya ka!" buska nito sa kanya.

"Aba, bakit? Sinabi ko bang siya ang bumili? Ikaw dapat!"

"Eh, wala, mahal niya ako. Ayaw niya akong mapagod sa pila sa supermarket!" nangingislap ang mga matang sabi nito.

"Huwag mo nga akong inggitin, maldita ka." Pabiro niyang hinila ang buhok nito. Tumawa lang ito. "At oo nga pala." Nilingon niya ito bago siya tumuloy sa silid nilang dalawa. "Bawas-bawasan n'yo ang PDA. Kissing scene sa katirikan ng araw?"

Lalong tumawa ito. "Sabi ko na nga ba. Sumisilip ka! Namboboso ka!"

Nagtatawanan na sila nang sumunod na sandali. Tumuloy siya sa silid nila para ihanda ang mga damit niya para sa pagpasok niya mamaya sa trabaho. Pareho pa rin sila ni Bienne na agent sa isang kilalang call center. Mahigit limang buwan na sila sa trabahong iyon.

Si Bienne ay nakapagpasa na ng resignation letter, ilang linggo na lang ito sa kompanya dahil naghahanda na ito para sa nalalapit na kasal kay Redge. Sa Davao na maninirahan ang dalawa pagkatapos ng kasal.

Iniisip pa lamang niya ang nakatakda nilang paghihiwalay na magkaibigan ay nalulungkot na siya. Hindi niya ma-imagine ang magiging buhay niya sa apartment kapag hindi na niya kasama ang kaibigan. Sigurado siyang malungkot na ang paligid niya. Elementary at high school pa lamang silang dalawa sa Zambales ay magkasama na sila. Sabay rin silang nagkolehiyo sa Maynila kaya iyon ang unang pagkakataong talagang malalayo sila sa isa't isa.

May's Fairy Tale COMPLETED (Published by PHR)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon